XÂY DỰNG PHIẾU QUAN SÁT, ĐÁNH GIÁ KĨ NĂNG GIẢNG DẠY PHỤC VỤ CHO VIỆC ÁP DỤNG KĨ THUẬT VI MÔ TRONG ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN ĐỊA LÍ

Hà Văn Thắng

Tóm tắt


Bài viết cung cấp cách thức xây dựng phiếu quan sát đánh giá kĩ năng dạy học phục vụ cho việc áp dụng kĩ thuật dạy học vi mô trong các học phần phương pháp giảng dạy Địa lí. Trong đó, tác giả đề cập kĩ thuật dạy học vi mô, kĩ năng dạy học, phân tích những yêu cầu, ưu điểm và hạn chế của các hình thức phiếu quan sát kĩ năng để thiết kế phiếu quan sát phù hợp nhất. Tác giả cũng trình bày kết quả thực nghiệm và đánh giá tính khả thi của các phiếu quan sát đã được thử nghiệm.

Từ khóa


kĩ thuật vi mô; kĩ năng dạy học; phiếu quan sát; người quan sát; người được quan sát

Toàn văn:

PDF

Tình trạng

  • Danh sách trống