NGHIÊN CỨU SO SÁNH KĨ THUẬT GAMMA TRUYỀN QUA VÀ GAMMA TÁN XẠ TRONG XÁC ĐỊNH MẬT ĐỘ CỦA CHẤT LỎNG SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP MONTE CARLO

Trịnh Thị Ngọc Huyền, Hoàng Đức Tâm

Tóm tắt


Nghiên cứu này trình bày cơ sở lí thuyết của kĩ thuật gamma tán xạ và kĩ thuật gamma truyền qua trong xác định mật độ của chất lỏng dựa trên sự tuyến tính của cường độ chùm photon (tán xạ hoặc truyền qua) theo mật độ chất lỏng. Kết quả nghiên cứu chỉ ra sự tuyến tính rất tốt giữa cường độ chùm photon ghi nhận được với mật độ chất lỏng cho cả hai kĩ thuật với hệ số R2 hiệu chỉnh ( ) trên 0,987. Từ những đường chuẩn này, chúng tôi đã xác định được mật độ của bảy chất lỏng và thấy rằng hầu hết độ lệch tương đối giữa mật độ tính toán và mật độ chuẩn là dưới 4%. Kết quả từ nghiên cứu cũng cho thấy cả hai phương pháp gamma truyền qua và gamma tán xạ đều có thể áp dụng để xác định mật độ chất lỏng với sai số tương đối của phép đo hầu hết trong khoảng từ 4% đến 8%

Từ khóa


mật độ chất lỏng; MCNP5; NaI(Tl); tán xạ; truyền qua

Toàn văn:

PDF

Tình trạng

  • Danh sách trống