KHẢO SÁT TÍNH CHẤT CỦA NANOCOMPOSITE ĐƯỢC CHẾ TẠO TỪ LƯU HUỲNH VÀ CACBON KETJENBLACK EC-600JD BIẾN TÍNH

Bùi Thị Thảo Nguyên, Nguyễn Hoàng Dương, Phạm Thục Đoan, Thái Ngọc Minh Hoàng, Hoàng Xuân Tùng, Nguyễn Nhị Trự

Tóm tắt


Trong bài báo này, tác giả đã chế tạo nanocomposite lưu huỳnh – cacbon bằng phương pháp nóng chảy từ cacbon Ketjenblack EC-600JD đã được chức hóa bằng hydrogen peroxide. Quá trình hỗn hợp lưu huỳnh và cacbon chuyển sang dạng nanocomposite được thực hiện bằng phương pháp gia nhiệt ở nhiệt độ 160oC trong 6h và 180oC trong 2h ở môi trường khí nitơ. Tỉ lệ khối lượng thành phần cacbon và lưu huỳnh trong nanocomposite được xác định bằng phổ tán xạ năng lượng tia X. Tính chất, cấu trúc và hình thái bề mặt của nanocomposite được phân tích bằng phương pháp nhiễu xạ tia X, kính hiển vi điện tử quét và kính hiển vi điện tử truyền qua. Kết quả nhận được nanocomposite chứa 69 % lưu huỳnh và 31 % Ketjenblack EC-600JD đã được biến tính bằng dung dịch H2O2 30%.


Từ khóa


Nanocomposite lưu huỳnh – cacbon; Ketjenblack EC-600JD; hydrogen peroxide; phương pháp nóng chảy

Toàn văn:

PDF

Tình trạng

  • Danh sách trống