BƯỚC ĐẦU TÌM HIỂU XÂY DỰNG HỆ THỐNG BỒI DƯỠNG ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN TRUNG HỌC PHỔ THÔNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TRỰC TUYẾN E-LEARNING

Trần Khai Xuân

Tóm tắt


BƯỚC ĐẦU TÌM HIỂU XÂY DỰNG HỆ THỐNG BỒI DƯỠNG
 ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN TRUNG
HỌC PHỔ THÔNG
BẰNG PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TRỰC TUYẾN E
-LEARNING

Năm 2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo dự kiến đưa chương trình giáo dục phổ thông mới vào các trường phổ thông trên toàn quốc. Vấn đề đào tạo bồi dưỡng giáo viên để đáp ứng nhu cầu giảng dạy thực hiện chương trình là cấp bách hiện nay. Nhưng làm thế nào để có thể tổ chức các lớp bồi dưỡng phù hợp với hoàn cảnh của giáo viên, giảm thiểu chi phí, tăng số lượng giáo viên tham gia... Trong bài viết này, chúng tôi đề xuất phương pháp dạy học trực tuyến để xây dựng hệ thống bồi dưỡng đào tạo giáo viên, phương pháp này giúp giáo viên có thể chủ động trong việc tự học tự bồi dưỡng, giải quyết được bài toán hiện nay về không gian, thời gian và nhu cầu đào tạo.

 


Từ khóa


dạy học trực tuyến; giáo viên phổ thông; hệ thống đào tạo bồi dưỡng

Toàn văn:

PDF

Tình trạng

  • Danh sách trống