PHÂN TÍCH LỖI SAI CỦA SINH VIÊN VIỆT NAM KHI SỬ DỤNG TỪ “在”,“着” TRONG TIẾNG TRUNG

Vương Huệ Nghi, Zhou Xiao Bing

Tóm tắt


Bài viết dựa trên dữ liệu văn bản viết của người học tiếng Trung, qua đó phân tích lỗi sai thường gặp của sinh viên Việt Nam khi sử dụng từ “在”,“着”trong tiếng Trung. Bài viết vận dụng lí thuyết thụ đắc ngôn ngữ, lí thuyết liên ngôn ngữ và lí thuyết phổ quát ngôn ngữ nhằm đi sâu vào việc phân tích lỗi sai, tìm hiểu nguyên nhân chủ yếu dẫn đến lỗi sai của sinh viên Việt Nam khi sử dụng từ “在”,“着” trong quá trình học tiếng Trung.

 


Từ khóa


sinh viên Việt Nam; “在”; “着”; phân tích lỗi sai

Toàn văn:

PDF

Tình trạng

  • Danh sách trống