KHẢO SÁT QUÁ TRÌNH THỤ ĐẮC CÂU CHỮ BI TIẾNG TRUNG QUỐC CỦA SINH VIÊN VIỆT NAM GIAI ĐOẠN SƠ CẤP

Lưu Hớn Vũ

Tóm tắt


 

Thành quả nghiên cứu về thụ đắc câu chữ BI tiếng Trung Quốc của sinh viên Việt Nam hiện nay không nhiều, phần lớn chỉ tập trung phân tích lỗi sử dụng của người học, chưa tiến hành nghiên cứu quá trình thụ đắc câu so sánh hơn có đánh dấu. Bài viết này tiến hành nghiên cứu quá trình thụ đắc câu chữ BI của sinh viên Việt Nam giai đoạn sơ cấp bằng phương pháp bảng đo Guttman và phân tích cụm. Kết quả nghiên cứu của bài viết này hi vọng sẽ làm phong phú trong nhận thức về thụ đắc câu chữ BI của người Việt Nam.

 


Từ khóa


thụ đắc câu chữ BI; sơ cấp; sinh viên Việt Nam

Toàn văn:

PDF

Tình trạng

  • Danh sách trống