ĐỐI CHIẾU GIỚI TỪ CHỈ HƯỚNG “XIANG” TRONG TIẾNG TRUNG QUỐC VÀ “VỀ” (HƯỚNG/ PHÍA) TRONG TIẾNG VIỆT

Châu A Phí

Tóm tắt


 

Bài viết dựa trên lí luận ba bình diện để đối chiếu giới từ chỉ hướng “xiang” trong tiếng Trung Quốc và “về” (hướng/ phía) trong tiếng Việt. Bài viết cho rằng giới từ chỉ hướng “xiang” trong tiếng Trung Quốc và “về” (hướng/ phía) trong tiếng Việt xét trên bình diện cú pháp, ngữ nghĩa và ngữ dụng đều có nhiều điểm tương đồng, nhưng cũng có nhiều điểm khác biệt. Giới từ chỉ hướng “xiang” trong tiếng Trung Quốc và “về” (hướng/ phía) trong tiếng Việt mặc dù có quan hệ đối ứng nhất định, nhưng quan hệ đối ứng này không phải là quan hệ “một đối một” mà là “một đối nhiều”. Trong quá trình dạy học, giáo viên cần vận dụng những điểm khác biệt này để từng bước giảng dạy từ nông đến sâu nhằm nâng cao hiệu quả dạy và học.

 


Từ khóa


tiếng Trung Quốc; tiếng Việt; giới từ “xiang”; ba bình diện; đối chiếu

Toàn văn:

PDF

Tình trạng

  • Danh sách trống