VẤN ĐỀ VỀ HỆ THUỘC CỦA TIẾNG VIỆT NAM

Vũ Nguyễn Minh Thy

Tóm tắt


 

Là một quốc gia đa dân tộc, đa ngôn ngữ, Việt Nam với 54 dân tộc chung sống hòa thuận, trong đó dân tộc Kinh (còn gọi là tộc Việt) chiếm 86% tổng dân số cả nước. 54 dân tộc đều có ngôn ngữ riêng (trong đó ngôn ngữ của người Kinh gọi là tiếng Việt Nam, là ngôn ngữ thông dụng toàn quốc hiện nay) thuộc 3 ngữ hệ sau: 40 dân tộc thuộc hệ ngữ Nam Á (Austroasiatic family), 5 dân tộc thuộc ngữ hệ Nam Đảo (Austronesian family) và 9 dân tộc thuộc ngữ hệ Hán Tạng (Sino-Tibetan family). Đồng thời, tiếng Việt Nam chịu sự ảnh hưởng của các ngữ hệ Hán Tạng-Nam Á-Nam Đảo.

Từ lâu đã có nhiều tranh luận về vấn đề tiếng Việt thuộc họ ngôn ngữ nào. Bài viết góp phần tìm hiểu vấn đề này bằng cách nghiên cứu tài liệu và thống kê từ vựng trong tiếng Việt.

 


Từ khóa


hệ thuộc; ngữ hệ; ngữ hệ Hán Tạng; ngữ hệ Mông-Cao Miên; ngữ hệ Nam Á

Toàn văn:

PDF

Tình trạng

  • Danh sách trống