Lí thuyết về quản lí hoạt động tư vấn hướng nghiệp ở trường trung học phổ thông

Nguyễn Trần Vĩnh Linh

Tóm tắt


Bài báo trình bày khái quát tình hình nghiên cứu về quản lí hoạt động tư vấn hướng nghiệp trên thế giới và Việt Nam, kế thừa ý tưởng các nhà khoa học trong và ngoài nước, xây dựng cơ sở lí thuyết về chức năng và nội dung quản lí hoạt động tư vấn hướng nghiệp bao gồm kế hoạch hóa, tổ chức, lãnh đạo và kiểm tra tích hợp với các thành tố của chủ thể quản lí, đối tượng quản lí và công cụ quản lí nhằm đảm bảo tính khoa học và hiệu quả trong quản lí hoạt động tư vấn hướng nghiệp cho học sinh trung học phổ thông, góp phần thực hiện nhiệm vụ và mục tiêu cơ bản của giáo dục, đào tạo trong thời kì mới.


Từ khóa


quản lí, tư vấn hướng nghiệp, học sinh trung học phổ thông

Toàn văn:

PDF

Tình trạng

  • Danh sách trống