NGHIÊN CỨU MỘT SỐ HOẠT TÍNH SINH HỌC CỦA CAO CHIẾT ETHANOL TỪ LÁ VÀ QUẢ CÂY ĐỦNG ĐỈNH (Caryota mitis L.). ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG ĐIỀU HÒA GLUCOSE THÔNG QUA HOẠT TÍNH ỨC CHẾ ENZYME a-GLUCOSIDASE

Lê Trọng Đức, Nguyễn Nguyễn Cường Phát, Huỳnh Tiến Sỹ

Tóm tắt


 

 

Hai mẫu cao chiết ethanol từ lá và quả cây đủng đỉnh đã được khảo sát các hoạt tính sinh học và cho kết quả hoạt tính tốt. Kết quả nghiên cứu cho thấy, hầu hết các hoạt tính sinh học như hoạt tính chống oxy hóa, ức chế enzyme a-glucosidase, gây độc dòng tế bào ung thư gan người (Hep-G2), gây độc dòng tế bào ung thư phổi (A549) và kháng vi sinh vật ở quả biểu hiện tốt hơn ở lá; riêng hoạt tính kháng viêm thì ở lá tốt hơn ở quả 1,13 lần. Hoạt tính tốt nhất phải kể đến là ức chế enzyme a-glucosidase. Với mong muốn cung cấp dữ kiện khoa học cho y học cổ truyền về bệnh đái tháo đường, khả năng điều hòa glucose đã được thực hiện trên chuột nhắt Balb/C. Kết quả cho thấy hai mẫu cao chiết này không gây độc tính và bước đầu có khả năng điều hòa glucose.

 


Từ khóa


đủng đỉnh; chống oxy hóa; kháng viêm; ung thư gan người; ung thư phổi; a-glucosidase

Toàn văn:

PDF

Trích dẫn


Le Dinh To, Nguyen Trung Kien, Tran Linh Thuoc, & Dang Thi Phuong Thao (2017). Optimization of an anti-inflammatory screening model on the RAW 264.7 macrophage cell [Toi uu hoa mo hinh sang loc hop chat khang viem tren te bao macrophage RAW 264.7]. Science & Technology Development Journal, 5, 18-26.

Le Quoc Duy, Nguyen Minh Chon, & Nguyen Pham Tuan (2016). Screening α-amylase and α-glucosidase inhibitor activities of traditional medicinal plants in diabetes treatment [Khao sat kha nang uc che enzyme α -amylase và α -glucosidase cua mot so cay thuoc dan gian dieu tri benh dai thao duong]. Tra Vinh University Journal of Science, 22, 139-147.

Mosmann, T. (1983). Rapid colorimetric assay for cellular growth and survival: Application to proliferation and cytotoxicity assays. Journal of Immunological Methods, 65, 55-63. https://doi.org/10.1016/0022-1759(83)90303-4

Nguyen Thi Xuan Thu, Dang Duc Long, & Thanh Thi Thu Thuy (2019). Study of antihyperglycaemic activity in streptozotocin induced diabetic mice and antioxidant activities of medicinal plant extracts [Nghien cuu tac dung ha duong huyet và chong oxy hoa cua mot so cao chiet thuc vat]. Journal of Biology, 41(2), 119-128. https://doi.org/10.15625/0866-7160/v41n2.13783

Nguyen, V. B., Wang, S. L., Nhan, N. T., Nguyen, T. H., Nguyen Phuong, D. N., Do, H. N., & Cuong, N. M. (2018). New records of potent in-vitro antidiabetic properties of dalbergia tonkinensis heartwood and the bioactivity-guided isolation of active compounds. Molecules, 23. https://doi.org/10.3390/molecules23071589

Pham Hoang Ho (2003). Vietnamese plants [Cay co Viet Nam], 3, Tre Publishing house.

VandenBergher, & Vlietinck. (1991). Screening methods for antibacterial and ativiral agent from higher plants. Methods in Plant Biochemistry, Academic Press., USA, 6.

Vo Thi Kieu Ngan, Nguyen Thi Ngoc Mai, Nguyen Thanh Hoang, Trang Hong Duc, &

Nguyen Duc Do (2017). Determination of total phenolic and flavonoid content, antioxidant and antibacterial activities of ethanolic and methanolic extracts of Imperata cylindrica rhizomes and leaves [Khao sat ham luong phenolic tong, flavonoid tong, hoat tinh chong oxy hoa va haot tinh khang khuan cua cao chiet ethanol va methanol cua la va than re cay Co tranh (Imperata cylindrica)]. Can Tho University Journal of Science, 52, 16-22. https://doi.org/10.22144/ctu.jvn.2017.119

Williams, W. B., Cuvelier, M. E., & Berset, C. (1995). Use of a Free Radical Method to Evaluate Antioxidant Activity. Lebensm.-Wiss. u.-Technol, 28, 25-30. https://doi.org/10.3906/sag-1411-35

World Health Organization (2019). The Global Cancer Observatory.


Tình trạng

  • Danh sách trống