Giáo dục môi trường cho học sinh lớp 5 bằng phương pháp dạy học theo dự án

Nguyễn Minh Giang

Tóm tắt


Giáo dục môi trường (GDMT) cho học sinh (HS) lớp 5 được tích hợp ở mức độ toàn phần vào phân môn Khoa học 5. Việc lựa chọn phương pháp dạy học thích hợp để có thể đạt được mục tiêu về kiến thức, thái độ và hành động bảo vệ môi trường là rất quan trọng. Vì vậy, phương pháp dạy học theo dự án (PPDHTDA) là sự lựa chọn phù hợp vì có thể đáp ứng được tất cả các mục tiêu trên.

Từ khóa


giáo dục môi trường, dạy học theo dự án

Toàn văn:

PDF

Tình trạng

  • Danh sách trống