KHUYNH HƯỚNG HIỆN THỰC HUYỀN ẢO VỚI VIỆC XỬ LÍ ĐỀ TÀI TRONG TIỂU THUYẾT VIỆT NAM ĐƯƠNG ĐẠI

Trương Thị Kim Anh

Tóm tắt


 

Bài viết hướng tới tìm hiểu những cách tân nghệ thuật trong tiểu thuyết Việt Nam đương đại qua việc xử lí đề tài theo khuynh hướng hiện thực huyền ảo. Khuynh hướng hiện thực huyền ảo ra đời đã chi phối mạnh mẽ đến việc đổi mới quan niệm đề tài trong tiểu thuyết đương đại, trong đó đáng chú ý là các đề tài chiến tranh, nông thôn và đô thị. Các đề tài này đã có trong tiểu thuyết truyền thống, vì vậy, để thấy được sự đổi mới trong việc xử lí chúng theo một khuynh hướng mới, bài viết đã sử dụng các phương pháp như so sánh, thống kê…

 


Từ khóa


đề tài; hiện thực huyền ảo; tiểu thuyết Việt Nam đương đại

Toàn văn:

PDF

Trích dẫn


Bui Nhu Hai (12/10/2017). A panoramic view of rural topics in contemporary Vietnamese novels [Mot cach nhin toan canh ve de tai nong thon trong tieu thuyet Viet Nam duong dai]. Retrieved from:

http://www.tapchicuaviet.com.vn/index.asp?main=ndd&Browser=mobile&TL=VHTD&ID=7870

Bui Viet Thang (2009). Contemporary Vietnamese novels (essays - literary criticism) [Tieu thuyet Viet Nam duong dai (Tieu luan – phe binh van hoc). Hanoi: Culture and Information Publishing House.

Doan Anh Duong (30/10/2017). Urban issues in modern Vietnamese literature [Van de do thi trong van chuong Viet Nam hien dai]. Retrieved from: http://www.vanvn.net/ong-kinh-phe-binh/van-de-do-thi-trong-van-chuong-viet-nam-hien-dai/1010

Inrasara (20/12/2017). Khoi Vu, explained the curse for two hundred years [Khoi Vu, hoa giai loi nguyen hai tram nam]. Retrieved from http://inrasara.com/2007/09/02/khoi-vu-hoa-gi%E1%BA%A3i-l%E1%BB%9Di nguy%E1%BB%81n%E2%80%A6/

Inrasara (2014). Hoang tam or a return to cultural identity [Hoang tam hay mot cuoc tro ve voi can tinh van hoa] (in Hoang tam). Hanoi: Writers Association Publisher.

Nguyen Dang Diep (2007). Conscious flow techniques through the Sorrow of War of Bao Ninh [Ki thuat dong y thuc qua Noi buon chien tranh cua Bao Ninh] (printed in Self-Study – Some theoretical and historical issues). Hanoi: Hanoi University of Education Publishing House.

Nguyen Thi Minh Thai (20/3/2018). SBC is hunting mice: Humor to purify [SBC la san bat chuot: Hai huoc de thanh loc]. Retrieved from https://www.tienphong.vn/van-hoa/sbc-la-san-bat-chuot-hai-huoc-de-thanh-loc-554260.tpo

Phong Le (2009). The novel about war - seen from today with a broad view [Tieu thuyet Viet Nam ve chien tranh – nhin tu hom nay bang cai nhin bao quat] (printed in Modernization and innovation of Vietnamese literature in the twentieth century). Hanoi: Hanoi National University Publishing House.

Phong Le (7/3/2018). Rural and farmers in twentieth century Vietnamese literature [Nong thon va nguoi nong dan trong van hoc Viet Nam the ki XX]. Retrieved from http://toquoc.vn/nong-thon-va-nguoi-nong-dan-trong-van-hoc-viet-nam-the-ky-xx-99108116.htm

Tran Dinh Su (20/12/2017). Gods and butterflies – a Vietnamese cultural novel by Do Minh Tuan [Than thanh va buom buom – mot tieu thuyet ve van hoa Viet Nam cua Do Minh Tuan]. Retrieved from http://www.vanhoanghean.com.vn/chuyen-muc-goc-nhin-van-hoa/nhung-goc-nhin-van-hoa/%E2%80%9Cthan-thanh-va-buom buom%E2%80%9D-mot-tieu-thuyet-ve-van-hoa-viet-nam-cua-do-minh-tuan


Tình trạng

  • Danh sách trống