Khảo sát việc đánh giá tính cần thiết của đặc điểm nghề dạy học đối với sinh viên năm cuối Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

Đoàn Văn Điều

Tóm tắt


Bài viết trình bày kết quả khảo sát đánh giá của sinh viên (SV) Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh (ĐHSP TPHCM) về tính cần thiết của đặc điểm nghề dạy học. Kết quả cho thấy SV đánh giá cao nhất là đạo đức, tiếp đến là những đặc điểm mang tính nghề nghiệp và cuối cùng là đặc điểm mang tính cá nhân.

Từ khóa


đặc điểm nghề dạy học, đạo đức

Toàn văn:

PDF

Tình trạng

  • Danh sách trống