PHÉP BIỆN CHỨNG DUY VẬT DƯỚI CÁCH TIẾP CẬN CỦA KARL RAIMUND POPPER

Bùi Lan Hương

Tóm tắt


 

            Bài viết tập trung phân tích những phê phán của K. Popper đối với phép biện chứng duy vật. Popper cho rằng phép biện chứng đã vi phạm quy luật cấm mâu thuẫn khi cho rằng các mặt đối lập có thể chuyển hóa cho nhau, chính vì vậy ông phản đối việc vận dụng phép biện chứng vào nghiên cứu các vấn đề xã hội. Bài viết chỉ ra sai lầm cơ bản trong những phê phán này xuất phát từ việc Popper không phân biệt được sự khác nhau giữa mâu thuẫn logic và mâu thuẫn biện chứng, qua đó tác giả khẳng định giá trị khoa học bền vững của phép biện chứng duy vật nói riêng, chủ nghĩa Marx nói chung.

 


Từ khóa


K. Popper; phép biện chứng; chủ nghĩa Marx

Toàn văn:

PDF

Trích dẫn


Marx, K., & Engels, F. (1993). Complete episode, 23, Hanoi: National Political Publishing House.

Popper, K. R. (2002). The Open Society and Its Enemies, 1. Fifth Edition. Princeton: Princeton University Press.

Popper, K. R. (2002). Conjectures and Refutations: The Growth of Sentific Knowledg. Routledge Classics. London and New York.


Tình trạng

  • Danh sách trống