TÍNH GIA TỘC VÀ TÍNH CỘNG ĐỒNG LÀNG XÃ TRONG VĂN HÓA HAI MIỀN BẮC NAM TRUNG QUỐC

Nguyễn Minh Trí

Tóm tắt


Trung Quốc là một đất nước rộng lớn, đa dạng về văn hóa giữa các vùng miền. Trong đó, sự khác biệt hai miền Bắc – Nam là lớn nhất và rõ ràng nhất. Điều này có thể thấy rõ qua tính cách người Hán hai miền trên lĩnh vực văn hóa tổ chức. Người miền Bắc có xu hướng coi trọng gia tộc, người miền Nam có xu hướng coi trọng cộng đồng làng xã. Biểu hiện của tính gia tộc là tính mạnh mẽ và tính hướng ra quốc tế. Trong khi biểu hiện của tính cộng đồng làng xã là tính nhu mềm và xu hướng coi trọng trách nhiệm cộng đồng làng xã. Bài viết phác thảo bức tranh về đặc trưng tính cách văn hóa của người Hán hai miền Bắc Nam trên lĩnh vực văn hóa tổ chức, từ đó thấy được mức độ đóng góp của miền Bắc và miền Nam trong quá trình trong xây dựng hệ giá trị chung của Trung Quốc.


Từ khóa


tính cách văn hóa Trung Quốc; tính cộng đồng; tính gia tộc; văn hóa Bắc Nam Trung Quốc

Toàn văn:

PDF

Trích dẫn


Ai Yun (2009). Southern women and Northern women [Nanfang nuren yu beifang nuren]. Yao Songliu (editor). Northern and Southern people [Bei ren yu nan ren]. Beijing: China Personnel Press, 63-70.

Chau Thi Hai (20018). Vietnamese and Southeast Asian Chinese [Nguoi Hoa Viet Nam va Dong Nam A]. Hanoi: National Political Publishing House.

Da Trach (2007). People in the view of Confucianism [Con nguoi trong cai nhin cua Nho giao]. Retrieved from http://vietsciences.free.fr/lichsu/nhogiao.htm

Dao Duy Anh (compile) (1932/2005). A summary but complete Chinese – Vietnamese dictionary [Han Viet tu dien gian yeu]. Hanoi: Culture and Information Publishing House.

Du Yu (2010). Chinese characteristic map [Zhongguo ren renge ditu]. Jin Cheng Press.

Fan Yong (2009). Chinese's cultural characteristic‎ [Zhongguo ren de wenhua xingge]. Central Compilation and Translation Press.

Hoang Phe (chief editor) (1998/2003). Vietnamese dictionary [Tu dien tieng Viet]. Hanoi – Danang: The Center of Lexicography Publishing House.

He Xuefeng (2012). Discussing about the regional differences in China's rural area from the view of the village's social structure [Lun zhongguo nongcun de quyu chayi - Cunzhuang shehui jiegou de shijiao]. Open Time Magazine, Issue 10, 2012-http://www.opentimes.cn/Abstract/1823.html

Lam Ngu Duong (1935/2001). My Country and My People [Trung Hoa dat nuoc con nguoi] (Translation of Tran Van Tu). Hanoi: Culture and Information Publishing House.

Luu A Chau (2010). Faith and Morality, printed in China's Political system Reform Issues [Niem tin va dao duc, Van de cai cach he thong chinh tri cua Trung Quoc] (behind the controversial statements of Prime Minister Wen Jiabao) (Nguyen Van Lap, editor), special References, Vietnam News Agency, 96-164).

Nguyen Hien Le (1966/1997). Overview of the Chinese literary history [Dai cuong Van hoc su Trung Quoc]. Tre Publishing House.

Nguyen Ngoc Tho (2011). Baiyue culture in Lingnan region in relation to the traditional culture of Vietnam [Van hoa Bach Viet vung Linh Nam trong moi quan he voi van hoa truyen thong Viet Nam] (scientific instructor: Tran Ngoc Them, Chen Yi Yuan).

Pan Guangdan (2009). Northern and Southern China [Bei zhongguo yu nan zhongguo]. Yao Songliu (editor). Northern and Southern people [Bei ren yu nan ren]. Beijing: China Personnel Press, 20-29.

Ren Dayuan (2004/2008). Chinese culture types and characteristics [Zhongguo wenhua leixing he tedian]. Zhang Dainian & Fang Keli (chief editor). Introduction to Chinese Culture [Zhongguo wenhua gailun]. Beijing: Beijing Normal University Press, 265-284.

Tran Ngoc Them (1996/2004). Finding out about Vietnamese cultural identity: A look at the system of type [Tim ve ban sac van hoa Viet Nam: Cai nhin he thong loai hinh]. Ho Chi Minh City: General Publishing House.

Tran Ngoc Them (chief editor) (2014). The Culture of Mekong Delta Vietnamese [Van hoa nguoi Viet vung Tay Nam Bo]. Ho Chi Minh City: The Culture–Literature and Arts Publishing House.

Tran Ngoc Them (2016). Vietnam's value system from tradition to modernity and the way to the future [He gia tri Viet Nam tu truyen thong den hien dai]. Ho Chi Minh City: The Culture–Literature and Arts Publishing House.

Tran Phu Hue Quang (2012). Comparing the differences between the two lines of ideology in North and South China: Confucianism and Taoism [So sanh khac biet hai dong tu tuong Nam Bac Trung Quoc: Nho gia va Dao gia]. Retrieved from http://www.vanhoahoc.vn/nghien–cuu/van–hoa–the–gioi/van–hoa–trung–hoa–va–dong–bac–a/2216–tran–phu–hue–quang–so–sanh–khac–biet–hai–dong–tu–tuong–nam–bac–trung–quoc.html

Tran Trong Sam, & Kieu Bach Vu Thuan (2003). The Confucian Four Books [Tu Thu]. Hanoi: People’s Army Publishing House.

The National Council on compilation direction of Vietnamese Encyclopedia (1995). Vietnamese Encyclopedia [Tu dien bach khoa Viet Nam]. 1. Hanoi: Encyclopedia Publishing House.

The National Council on compilation direction of Vietnamese Encyclopedia (2003). Vietnamese Encyclopedia [Tu dien bach khoa Viet Nam]. 3. Hanoi: Encyclopedia Publishing House.

Zhang Renfu. (2009). Cultural Psychological Structure of Northern and Southern China [Zhongguo nenbei wenhua xinli jiegou]. Yao Songliu (editor). Northern and Southern people [Bei ren yu nan ren]. Beijing: China Personnel Press, 30-36.


Tình trạng

  • Danh sách trống