HOẠT ĐỘNG TÂM LINH Ở MIẾU BÀ CHÚA XỨ NÚI SAM, AN GIANG VÀ VIỆC KHAI THÁC PHỤC VỤ DU LỊCH

Phạm Xuân Hậu, Nguyễn Thị Diễm Tuyết

Tóm tắt


Hoạt động tâm linh ở Việt Nam thể hiện rõ nét văn hóa, truyền thống qua đời sống thường ngày và các lễ hội của cộng đồng. Việc khai thác các hoạt động tâm linh phục vụ du lịch đã diễn ra từ lâu, song vẫn còn nhiều vấn đề cần quan tâm. Bài viết trình bày kết quả khảo sát ý kiến du khách về các hoạt động tâm linh ở miếu Bà Chúa Xứ (An Giang) và những giải pháp bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa trong hoạt động tâm linh phục vụ phát triển du lịch.

Kết quả nghiên cứu cho thấy hoạt động tâm linh tại Miếu Bà Chúa Xứ còn cần được đầu tư hơn nữa, đồng thời phải bảo quản, tu bổ cơ sở vật chất mới có thể duy trì hoạt động và thu hút du khách. Để bảo tồn giá trị văn hóa trong hoạt động tâm linh nơi đây, bài viết đề xuất một số biện pháp như: nâng cấp cơ sở hạ tầng, nâng cao nhận thức của người dân, nâng cao tính chuyên nghiệp trong quản lí, thiết kế xây dựng và quảng bá du lịch…

 


Từ khóa


du lịch An Giang; du lịch tâm linh; miếu Bà Chúa Xứ

Toàn văn:

PDF

Trích dẫn


An Giang Department of Culture, Sports and Tourism (2014). Strategy on An Giang's tourism development from 2014 to 2020, vision to 2030 [Quy hoach tong the phat trien nganh Du lich tinh An Giang tu nam 2014 den nam 2020 tam nhin 2030].

An Giang Department of Culture, Sports and Tourism (2018). Master plan for development of Sam mountain national tourism zone, An Giang province to 2025 with a vision to 2030 [Ke hoach phat trien tong the vung du lich quoc gia nui Sam, tinh An Giang den nam 2025 tam nhin 2030].

An Giang Trade and Investment Promotion Center (2018). Trade and Investment Promotion Report 2017 [Bao cao thuong mai va xuc tien dau tu 2017].

Duong Duc Minh (2016). Spiritual tourism in Vietnam: issues of rationale and reality [Du lich tam linh o Viet Nam: Cac van de ve nguyen tac va thuc tien]. Science and Technology Development Journal. 19(X5), 2016, 37-45.

Ministry of Culture, Sports and Tourism (2009). Strategy on Viet Nam's tourism development until 2020, vision to 2030 [Chien luoc phat trien du lich Viet Nam den nam 2020, tam nhin den nam 2030].

Nguyen Duy Hinh (2007). Religious Life in Vietnamese History [Doi song tam linh trong lich su Viet Nam]. Religious Studies Review. 1(2), 3-13.

Nguyen Van Thanh, Nguyen Quang Vu (2016). Developing spiritual tourism in An Giang province [Phat trien du lich tam linh o tinh An Giang]. Science and Technology Development Journal, 19(X5), 37-45.

Ninh Binh Department of Culture, Sports and Tourism (2018). Statistical Data 2017 [Du lieu thong ke nam 2017].

People's Committee of Chau Doc City (2018). Socio-Economic Data Statistics of Chau Doc City 2017 [Thong ke du lieu kinh te - xa hoi cua thanh pho Chau Doc nam 2017].

Quang Ninh Department of Culture, Sports and Tourism (2018). Statistical Data 2017 [Du lieu thong ke nam 2017].


Tình trạng

  • Danh sách trống