SỰ PHÂN HÓA GIÀU NGHÈO TRONG MỨC SỐNG DÂN CƯ Ở TỈNH BÌNH ĐỊNH GIAI ĐOẠN 2010-2016

Nguyễn Đức Tôn

Tóm tắt


 

Bài viết nghiên cứu về sự phân hóa giàu nghèo trong mức sống dân cư ở tỉnh Bình Định qua một số chỉ tiêu gắn liền với mức thu nhập của người dân. Kết quả phân tích cho thấy, sự phân hóa giàu nghèo ở tỉnh Bình Định qua hệ số GINI; chênh lệch 20% nhóm hộ giàu nhất và 20% nhóm hộ nghèo nhất; tiêu chuẩn “40%” đạt mức tương đối công bằng. Dù vậy, còn có sự phân hóa, khu vực đồng bằng, ven biển phân hóa giàu nghèo ít sâu sắc hơn vùng trung du, miền núi.

 


Từ khóa


phân hóa giàu nghèo; GINI; thu nhập; mức sống dân cư; tỉnh Bình Định

Toàn văn:

PDF

Trích dẫn


Department of Statistic Office Binh Dinh province (2015, 2017). Statistical yearbook of Binh Dinh in 2014, 2016. Hanoi: Statistical Publishing House.

Department of Statistic office province in middle Southern coastal region (2017). Statistical yearbook of Da Nang, Quang Nam, Quang Ngai, Binh Dinh, Phu Yen, Khanh Hoa, Ninh Thuan, Binh Thuan in 2016. Hanoi: Statistical Publishing House.

Do Thien Kinh (2015). Disagreement trends in living standards in Vietnam and rural areas during the period 1992-2012. Journal of Human Studies, 80(5), 3-18.

Genaral Statistics Office (2010, 2014, 2016). Statistical yearbook of Viet Nam in 2011, 2015, 2017. Hanoi: Statistical Publishing House.

Genaral Statistics Office (2014, 2018). Result of the Viet Nam household living standards survey in 2012, 2016. Hanoi: Statistical Publishing House.

Genaral Statistics Office (2019). Data household living standards: Group of indicators on poverty - GINI coefficient. Retrieved from

http://portal.thongke.gov.vn/KhodulieuMS/Khainiem.aspx?Mct=9003&N

People's Committees of districts Binh Dinh province (2010-2017). The report summarizes the socio-economic development from 2010 to 2017, Binh Dinh.


Tình trạng

  • Danh sách trống