Nhìn lại phương pháp đọc diễn cảm trong dạy học văn hiện đại

Bùi Minh Đức

Tóm tắt


Bài viết phân tích và đánh giá về những điểm khả thủ của phương pháp đọc diễn cảm dưới ánh sáng của tư tưởng dạy học Văn hiện đại: phát huy vai trò bạn đọc sáng tạo của học sinh trong giờ học tác phẩm văn chương. Theo đó, chúng tôi khẳng định nếu giáo viên biết cách sử dụng phương pháp đọc diễn cảm một cách hợp lí thì đó vẫn là một trong những cách hữu ích để nâng cao chất lượng dạy học Văn ở trường phổ thông.

Từ khóa


phương pháp, đọc diễn cảm, dạy học văn, bạn đọc sáng tạo

Toàn văn:

PDF

Tình trạng

  • Danh sách trống