TIỀM NĂNG VÀ ĐỊNH HƯỚNG KHAI THÁC ĐỂ PHÁT TRIỂN DU LỊCH SINH THÁI TẠI KHU BẢO TỒN THIÊN NHIÊN KẺ GỖ (HÀ TĨNH)

Nguyễn Đình Tình

Tóm tắt


 

Khu bảo tồn thiên nhiên (BTTN) Kẻ Gỗ (Hà Tĩnh) là vùng sinh thái có tính đa dạng sinh học cao, tập trung nhiều loài động, thực vật quý hiếm, cảnh quan thiên nhiên đặc sắc có sức hấp dẫn, thu hút du khách. Bài viết trình bày kết quả sử dụng công cụ SWOT để phân tích tiềm năng phát triển du lịch sinh thái (DLST) tại khu BTTN Kẻ Gỗ và đề xuất định hướng phát triển DLST bền vững trong thời gian tới. Nằm ở vị trí địa lí thuận lợi cho sự di chuyển của khách du lịch, cảnh quan đa dạng với nét đặc trưng riêng, tài nguyên sinh vật phong phú về thành phần loài đó là những lợi thế lớn cho phát triển DLST. Để phát triển du lịch sinh thái theo hướng bền vững đảm bảo hài hòa lợi ích kinh tế, xã hội và môi trường tại khu BTTN Kẻ Gỗ thì việc khai thác cần phải tuân theo quy hoạch, khuyến khích sự tham gia của cộng đồng địa phương và tăng cường tuyên truyền, giáo dục nhận thức về bảo vệ môi trường, đa dạng sinh học.


Từ khóa


tiềm năng du lịch; khu bảo tồn; đa dạng sinh học; du lịch Hà Tĩnh

Toàn văn:

PDF

Trích dẫn


Ministry of Natural Resources and Environment (2011). National Report on biodiversity [Bao cao quoc gia ve da dang sinh hoc].

Huynh Quoc Thang (2011). Cultural ecology of rivers, seas and tourism in the Mekong Delta [Van hoa sinh thai song, bien & du lich dong bang song Cuu Long]. Journal of Social Science, (9), p.42

Ha Tinh Provincial People's Committee (2013). Decision on approving of “Master Plan for Ha Tinh Province Tourism Development to 2020, with a Vision to 2030” [Quyet dinh ve viec phe duyet “Quy hoach tong the phat trien du lich tinh Ha Tinh den nam 2020, tam nhin đen nam 2030”].

Ha Tinh Provincial People's Committee (2012). Decision on approving “Scheme of general planning on construction of Ke Go lake tourist site in Cam Xuyen district to 2020, vision to 2030 - Scale 1/5000” [Quyet dinh ve viec phe duyet “Do an Quy hoach chung xay dung Khu du lich ho Ke Go huyen Cam Xuyen den nam 2020, tam nhin den nam 2030 – Ti le 1/5000”].


Tình trạng

  • Danh sách trống