CẢM XÚC TRONG HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN

Huỳnh Mai Trang, Mai Hồng Đào

Tóm tắt


 

 

Cảm xúc trong học tập là những cảm xúc (CX) trực tiếp đối với hoạt động học và thành tích do học tập mang lại. Bốn CX tích cực (thích thú, hi vọng, tự hào, nhẹ nhõm) và năm CX tiêu cực (tức giận, lo lắng, xấu hổ, tuyệt vọng, chán nản) được đánh giá bằng bảng hỏi về CX trong học tập phiên bản Việt Nam (V-AEQ) được thích nghi từ The Achievement Emotional Questionnaire (AEQ). Các trải nghiệm CX của sinh viên (SV) được khảo sát trong ba loại tình huống học tập quan trọng nhất ở đại học (ĐH), đó là các CX có liên quan đến lớp học, đến việc học hoặc thi cử). Mẫu nghiên cứu là 651 SV đang học các trường ĐH phía Nam, Việt Nam. Kết quả cho thấy CX trong học tập của SV đều ở mức cao với các loại CX tích cực, mức trung bình với các loại CX tiêu cực. Riêng SV sư phạm, mức độ CX tiêu cực đều cao hơn so với SV ngoài sư phạm ở tất cả các bối cảnh học tập khác nhau.

 


Từ khóa


bảng hỏi; cảm xúc trong học tập; cảm xúc tích cực; cảm xúc tiêu cực; sinh viên

Toàn văn:

PDF

Trích dẫn


Huynh Mai Trang, & Mai Hong Dao (2018). Test-related emotions of students – a pilot study in Ho Chi Minh City [Cam xuc cua nguoi hoc doi voi kiem tra va thi cu – Nghien cuu so bo tai mot so truong o Thanh pho Ho Chi Minh]. The sixth international conference on school psychology: The role of school psychology in promoting well-being of students and families, (255-262). Hanoi: Ha Noi National University of Education (ISBN: 978-604-54-4471-9).

Pekrun, R., Goetz, T., Titz, W., & Perry, R. P. (2002). Academic emotions in students’ self-regulated learning and achievement: A program of quantitative and qualitative research. Educational Psychologist, 37, 91-106.

Pekrun, R. (2006). The control-value theory of achievement emotions: Assumptions, corollaries, and implications for educational research and practice. Educational Psychology Review, 18, 315-341.

Pekrun, R., Frenzel, A. C., Goetz, T., & Perry, R. P. (2007). The control-value theory of achievement emotions: An integrative approach to emotions in education. In p. A. Schuts & R. Pekrun (Eds). Emotions in education, 13-36. San Diego: Academic Press.

Pekrun, R. (2014). Emotions and learning. Retrieved from Educational Practices Series: http://www.ibe.unesco.org


Tình trạng

  • Danh sách trống