TÍNH TOÁN TÁN XẠ VÔ HƯỚNG TRÊN PHỎNG CẦU DÀI

Lương Lê Hải, Vũ Hoàng Thanh Trang, Gusev Alexander Alexandrovich

Tóm tắt


  

Phương pháp tách biến đóng vai trò quan trọng trong các bài toán vật lí toán, đặc biệt trong bài toán tán xạ có chứa phương trình dạng hyperbolic khi miền khảo sát được giới hạn bởi các bề mặt tọa độ có hình dạng bất kì. Trong bài báo này, chúng ta sẽ sử dụng phương pháp tách biến trong hệ tọa độ cầu cho việc tính toán tán xạ dừng vô hướng trên một phỏng cầu dài với tỉ lệ bất kì giữa bước sóng và kích thước của phỏng cầu.

 

 


Từ khóa


phỏng cầu dài; tách biến; tán xạ

Toàn văn:

PDF

Trích dẫn


King, B. J., & Van Buren, A. L. (1972). Acoustic radiation from two spheroids. J. Acoust. Soc. Amer. 52(1), 364-372.

Bowman, J. J. et al. (1969). Electromagnetic and Acoustic Scattering by Simple Shapes. North-Holland, Amsterdam.

Handelman, G. H., & Sidman, R. D. (1972). Motion of a spherical obstacle generated by plane or spherical acoustic waves. J. Acoust. Soc. Amer, 52(3), 923-927.

Acho, T. M. (1992). Scalar wave scattering of a prolate spheroid as a parameter expansion of that of a sphere, Quarterly of applied mathematics, l(3), 451-468.

Меiхnег, J., & Wе1ls, С. P. (1959). Improving of the convergence in an expansion of spheroidal wave functions. Quart. Appl. Math, 17(3), 263-269.

Flammer, K. (1962). Spheroidal wave function tables. Moscow, Computing Center of the Academy of Sciences of the USSR.

Sеniоr, Т. В. A. (1960). Scalar diffraction by a prolate spheroid at low frequencies. Canad. J. Phys. 38(12), 1632-1641.

Barlow, С. А., & Einspruсh, N. G. (1961). Scattering of a compressional wave by a prolate spheroid. Quart. Appl. Math, 19(3), 253-258.

Wallander, S.V. (1963). Aerodynamics of thin gases. Sat 1. Ed. L., Ed. LSU.


Tình trạng

  • Danh sách trống