TRẠNG THÁI 2ps CỦA ION PHÂN TỬ HYDRO TRONG ĐIỆN TRƯỜNG TĨNH

Trần Ngọc Liên Hương, Hoàng Tuấn Đức, Lê Bình Hiếu, Nguyễn Thúy Uyên, Nguyễn Ngọc Giàu, Bùi Ngọc Thao, Phạm Nguyễn Thành Vinh

Tóm tắt


 

Trong bài báo này, các đại lượng vật lí quan trọng đặc trưng cho quá trình ion hóa như tốc độ ion hóa và phân bố động lượng ngang của electron cho trạng thái 2ps của ion phân tử hydro được khảo sát chi tiết khi xoay phân tử quanh tâm của phân tử. Đồng thời, chúng tôi giữ nguyên chiều của vector cường độ điện trường từ đó thay đổi được góc định phương phân tử. Trong nghiên cứu này, chúng tôi sử dụng phương pháp trạng thái Siegert để tính số chính xác, sau đó so sánh với kết quả từ phương pháp gần đúng lí thuyết trường yếu để khẳng định tính đúng đắn của nghiên cứu. Kết quả cho thấy, tốc độ ion hóa đạt cực đại tại góc định phương , sau đó giảm dần và đạt cực tiểu khi . Bên cạnh đó, phân bố động lượng ngang của electron ion hóa phản ánh rõ cấu trúc và tính chất đối xứng của vân đạo phân tử 2ps so với trục của vector điện trường. Sự kết hợp giữa các kênh ion hóa khác nhau cũng được quan sát thông qua biểu hiện của phân bố động lượng ngang.

 

 


Từ khóa


trạng thái Siegert; H2+; tốc độ ion hóa; phân bố động lượng ngang

Toàn văn:

PDF PDF

Trích dẫn


Ammosov, M. V. (1987). Tunnel ionization of complex atoms and of atomic ions in an altemating electromagnetic field. Sov. Phys. JETP, 64, 1191.

Bergues, B., Kübel, M., Johnson, N. G., Fischer, B., Camus, N., Betsch, K. J., ... & Pfeifer, T. (2012). Attosecond tracing of correlated electron-emission in non-sequential double ionization. Nature communications, 3(1), 1-6.

Gontier, Y., Poirier, M., & Trahin, M. (1980). Multiphoton absorptions above the ionisation threshold. Journal of Physics B: Atomic and Molecular Physics, 13(7), 1381.

Itatani, J., Levesque, J., Zeidler, D., Niikura, H., Pépin, H., Kieffer, J. C., ... & Villeneuve, D. M. (2004). Tomographic imaging of molecular orbitals. Nature, 432(7019), 867-871.

Landau, L. D., & Lifshitz, E. M. (1981). Quantum mechanics: non-relativistic theory (Vol. 3). Elsevier.

Petersen, I., Henkel, J., & Lein, M. (2015). Signatures of molecular orbital structure in lateral electron momentum distributions from strong-field ionization. Physical Review Letters, 114(10), 103004.

Pham, N. T. V. (2014). Investigating the ionization process of noble gas atoms by a static field using Siegert state method. Ho Chi Minh City University of Education Journal of Science, 2(67), 39-59.

Pham, N. T. V. (2015). Noble-gas atoms in a static electric field. Transverse momentum distribution of ionized electron. Hue University Journal of Science, 107(8), 99-107.

Pham, V. N. T., & Nguyen, P. (2017). Correction of parameters used for empirical formula describing the ionization rate in over-the-barrier regime. Ho Chi Minh City University of Education Journal of Science, 14(9), 67-75.

Pham, N. T. V. (2018). The ground state of hydrogen molecular ion in a static field (Trang thai co ban cua ion phan tu hydro trong dien truong tinh). Ho Chi Minh City University of Education Journal of Science, 15(6), 37-46.

Pham, N. T. V. (2018). The improved program calculating the photomomentum distribution induced by circularly polarized laser. Science and Technology Development Journal-Natural Sciences, 2(4), 126-135.

Plummer, M., & McCann, J. F. (1996). Field-ionization rates of the hydrogen molecular ion. Journal of Physics B: Atomic, Molecular and Optical Physics, 29(20), 4625.

Tochitsky, S., Welch, E., Polyanskiy, M., Pogorelsky, I., Panagiotopoulos, P., Kolesik, M., ... & Joshi, C. (2019). Megafilament in air formed by self-guided terawatt long-wavelength infrared laser. Nature Photonics, 13(1), 41-46.

Tong, X. M., & Lin, C. D. (2005). Empirical formula for static field ionization rates of atoms and molecules by lasers in the barrier-suppression regime. Journal of Physics B: Atomic, Molecular and Optical Physics, 38(15), 2593.

Tong, X. M., Zhao, Z. X., & Lin, C. D. (2002). Theory of molecular tunneling ionization. Physical Review A, 66(3), 033402.

Zhang, Q., Lan, P., Lu, P. (2014). Empirical formula for over-barrier strong-field ionization. Physical Review A, 90(4), 043410.


Tình trạng

  • Danh sách trống