XÁC ĐỊNH HÀM CHUẨN TUYẾN TÍNH PHÂN TÍCH BORON TRONG MẪU BẰNG HỆ PHỔ KẾ PGNAA

Phạm Ngọc Sơn, Nguyễn Thị Thu Hà, Phan Bảo Quốc Hiếu, Phù Chí Hòa, Nguyễn Đắc Châu

Tóm tắt


 

 

 

Thiết bị phổ kế phân tích kích hoạt neutron prompt-gamma (PGNAA) tại kênh neutron nhiệt số 2 của lò phản ứng hạt nhân Đà Lạt đã được phát triển và ứng dụng như một phương pháp bổ trợ trong phương pháp phân tích kích hoạt neutron (NAA), ứng dụng trong phân tích hàm lượng nguyên tố vết trong các loại mẫu khác nhau. Trong nghiên cứu thực nghiệm này, chúng tôi đã phát triển một hàm chuẩn tương quan tuyến tính giữa tốc độ đếm đỉnh phổ gamma 478 keV và hàm lượng nguyên tố boron trong mẫu để phục vụ phân tích hàm lượng boron trong các đối tượng mẫu môi trường, sinh học và địa chất. Độ lệch chuẩn của hàm tươgn quan này là nhỏ hơn 2,3 %. Kết quả áp dụng vào thực nghiệm phân tích địng lượng boron trong các mẫu chuẩn dạng dung dịch, địa chất và thực vật cho thấy có sự phù hợp tốt với số liệu chứng nhận. Các tham số thực nghiệm về độ nhạy phân tích boron là S = 0,11757 cps/µg.

 


Từ khóa


boron; phân tích hàm lượng; độ nhạy; giới hạn xác định

Toàn văn:

PDF

Trích dẫn


GreenFacts, Scientific Facts on Boron, IPCS (1998), Irem Uluisik, et al., The importance of boron in biological systems. Journal of Trace Elements in Medicine and Biology, 45, 156-162. Retrieved from from https://www.greenfacts.org/en/boron/boron-greenfacts.pdf

László Szentmiklósi (2017). Fitting special peak shapes of prompt-gamma spectra. J Radioanal Nucl Chem, 315, 663-670. https://doi.org/10.1007/s10967-017-5589-z

Nguyen, C. H., Nguyen, N. D., Vuong, H. T., Tran, T. A., Pham N. S. & Ho, H. T. (2019). Determination of elemental concentrations in biological and geological samples using PGNAA facility at the Dalat research reactor. Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry, 319. https://doi.org/10.1007/s10967-018-06409-1

Paul, R. & Lindstrom, R. (2000). Prompt Gamma-Ray Activation Analysis: Fundamentals and Applications. Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry, 243, 181-189, 10.1023/A:1006796003933

Prejac, J., Skalny, A. A., Grabeklis, A. R., Uzun, S., Mimica, N., & Momčilović, B. (2018). Assessing the boron nutritional status by analyzing its cummulative frequency distribution in the hair and whole blood. Journal of trace elements in medicine and biology, 45, 50-56. https://doi.org/10.1016/j.jtemb.2017.09.018


Tình trạng

  • Danh sách trống