MÔ HÌNH HỢP TÁC GIỮA GIÁO VIÊN – GIÁO SINH – GIẢNG VIÊN TRONG KÌ THỰC TẬP SƯ PHẠM CỦA ĐẠI HỌC SƯ PHẠM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Lê Thái Bảo Thiên Trung, Tăng Minh Dũng

Tóm tắt


 

Nhiều trường đại học sư phạm lớn của Việt Nam có lịch sử lâu đời tính từ các đại học tiền thân theo mô hình đại học sư phạm kiểu Pháp (khoảng giữa thế kỉ XX). Trong mô hình này, việc đào tạo giáo viên Toán đặt trọng tâm trên việc trang bị cho sinh viên các kiến thức toán lí thuyết. Khoảng mười năm gần đây, dưới áp lực phải thay đổi của Bộ Giáo dục và Đào tạo, vấn đề đào tạo nghiệp vụ ngày càng được chú ý hơn. Tỉ lệ các học phần liên quan đến Giáo dục và Giáo dục toán học đã tăng thêm mặc dù vẫn nhỏ hơn so với tỉ lệ học phần về toán lí thuyết. Trong bối cảnh này, Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức công tác: giảng viên dự giờ giáo sinh trong kì thực tập sư phạm tại trường trung học phổ thông. Để phân tích công tác này, chúng tôi mô hình hóa nó như một sự cộng tác của các bên liên quan và tiến hành phân tích dữ liệu ban đầu thông qua một số báo cáo của giảng viên. Kết quả gợi ý cần cải tiến mức độ tham gia của giảng viên trường sư phạm trong mô hình hợp tác này.

 

 


Từ khóa


hợp tác; giáo sinh; thực tập sư phạm; đào tạo giáo viên

Toàn văn:

PDF

Trích dẫn


Ho Chi Minh City University of Education (2014). Quy che thuc tap su pham theo hoc che tin chi [Regulations on pedagogical practice in teacher training according to the credit system].

Ho Chi Minh City University of Education (2016). Chuong trinh dao tao Cu nhan Su pham Toan [Higher education program - Bachelor of Teaching Mathematics].

Pang, M. F, & Marton, F. (2003). Beyond “lesson study”: Comparing two ways of facilitating the grasp of some economic concepts. Instructional Science, 31, 175-194.

Stigler, J. W., & Hiebert, J. (1999). The teaching gap: Best ideas from the world’s teacher for improving education in the classroom. New York: The Free Press.

Takahashi, A. (2015). Lesson study: An essential process for improving mathematics teaching and learning. In M. Inprasitha, M. Isoda, P. Wang-Iverson, & B. Har Yeap (Eds.) Lesson study: Challenges in Mathematics Education, 51-58. Singapore: World Scientific Publishing Co. Pte. Ltd.

Tran T. T. M. (2012). Yeu cau cua mo hinh dao tao nghiep vu su pham tai cac truong su pham [Some requirements for the model in pedagogic professional training at universities of pedagogy]. Ho Chi Minh City University of Education Journal of Science, 34, 32-40.


Tình trạng

  • Danh sách trống