HỌC TOÁN QUA CÁC HOẠT ĐỘNG THỰC NGHIỆM VUI: VÀI TÌNH HUỐNG DẠY HỌC Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ VÀ TRUNG HỌC PHỔ THÔNG ĐINH THIỆN LÝ

Tôn Nữ Khánh Bình

Tóm tắt


 

Những trải nghiệm trong quá trình học Toán không phải lúc nào cũng mang đến hứng thú cho hầu hết học sinh. Việc dạy Toán vì thế chưa bao giờ dễ dàng với giáo viên, đặc biệt là đối với những giáo viên phổ thông khi nhiệm vụ là vừa phải cung cấp những kiến thức nền tảng như những khái niệm và công thức cơ bản trong thời gian giới hạn, vừa phải cố gắng truyền đạt để học sinh thông hiểu và áp dụng được những điều đã học để giải quyết những tình huống thực tế. Về vấn dề này, bài viết tập trung vào việc triển khai các hoạt động dạy học Toán dựa trên lý thuyết của Học tập theo dự án, Học tập qua việc thực hành, Học tập để phục vụ cộng đồng và Học tập dựa trên việc truy vấn để biến những bài học Toán trở nên hấp dẫn hơn với học sinh. Trong bài viết này, quá trình giảng dạy được minh họa qua những lớp học khối 8, 9 ở trường THCS và THPT Đinh Thiện Lý (Lawrence S. Ting School). Các hoạt động kết hợp với các lí thuyết nêu trên với mục đích không chỉ phát triển khả năng giải quyết vấn đề của học sinh mà còn tạo ra những lớp học thú vị và ý nghĩa. Việc áp dụng các hoạt động dạy học này cũng đã mang đến những ảnh hưởng tích cực lên thành tích của học sinh trong hơn hai năm học trở lại đây. 

 


Từ khóa


vấn đề thực tế hằng ngày; trải nghiệm; học tập phục vụ cộng đồng; giải pháp thực tế; học Toán qua các hoạt động thực nghiệm vui

Toàn văn:

PDF

Trích dẫn


Laal, M., & Laal, M. (2012). Collaborative learning: what is it? Procedia – Social and Behavioral Sciences, 31, 491-495. Retrieved from

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042811030217

Nguyen, P., Tran, H., & Dang, Q. (2017). Living values in Math. Microsoft Creative teachers contest. Retrieved from https://education.microsoft.com/Story/Lesson?token=qHCKi

Reese, H. W. (2011). The Learning-by-Doing Principle. Behavioral development bulletin, 11. ISSN: 1942-0722.

Sharratt, L., & Planche, B. (2016). Leading collaborative learning; empowering excellence. CA: Corwin: Thousand Oaks.

UNESCO (2000). Framework for action on values education in early childhood.


Tình trạng

  • Danh sách trống