CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA BỘ TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC GIÁO DỤC THEO CHUẨN QUỐC TẾ

Đinh Thị Kim Thoa, Trần Văn Công, Trần Thi Thu Anh

Tóm tắt


 

 

Nghiên cứu tập trung trình bày cơ sở khoa học của hệ thống tiêu chí đánh giá các công trình nghiên cứu khoa học giáo dục theo chuẩn quốc tế. Chúng tôi sử dụng kết hợp nghiên cứu lí luận với phỏng vấn, thảo luận nhóm chuyên gia, khảo sát 140 giảng viên của 5 trường đại học sư phạm tại Việt Nam và 33 giảng viên phụ trách giảng dạy các bộ môn thuộc 4 chuyên ngành của Trường Đại học Giáo dục. Mức độ cần thiết, sự phù hợp, độ tin cậy của bộ tiêu chí trong việc đánh giá luận văn thuộc lĩnh vực khoa học giáo dục đã được kiểm tra. Hai chuyên gia tích kiểm độc lập 146 luận văn dựa vào bộ tiêu chí, kết quả cho thấy ý kiến đánh giá của 2 chuyên gia đối với 38 tiêu chí đánh giá rất tương đồng với nhau, tỉ lệ trùng khớp nhau từ 85,6% đến 100%. Hệ số tương quan Kappa đều trên 0,7. Bộ tiêu chí có độ tin cậy cao trong đánh giá chất lượng công trình khoa học.

 

 


Từ khóa


tiêu chí; chuẩn quốc tế; khoa học giáo dục; đánh giá; cơ sở khoa học

Toàn văn:

PDF

Trích dẫn


Anderson, C. (2010). Presenting and evaluating qualitative research. American journal of pharmaceutical education, 74(8), 141.

Clissett, P. (2008). Evaluating qualitative research. Journal of Orthopaedic Nursing, 12(2), 99-105.

Creswell, J. W. (2002). Educational research: Planning, conducting, and evaluating quantitative. New Jersey: Upper Saddle River.

Fossey, E., Harvey, C., McDermott, F., & Davidson, L. (2002). Understanding and evaluating qualitative research. Australian and New Zealand journal of psychiatry, 36(6), 717-732.

Frankel, R. M., & Devers, K. (2000). Qualitative research: A consumer's guide. Education for Health, 13(1), 113.

Horsburgh, D. (2003). Evaluation of qualitative research. Journal of clinical nursing, 12(2),

-312.

Howe, K., & Eisenhart, M. (1990). Standards for qualitative (and quantitative) research: A prolegomenon. Educational researcher, 19(4), 2-9.

Malterud, K. (2001). Qualitative research: standards, challenges, and guidelines. The lancet, 358(9280), 483-488.

McMillan, J. H., & Wergin, J. F. (1998). Understanding and Evaluating Educational Research. Prentice-Hall, Inc., One Lake Street, Upper Saddle River, NJ 07458.

Ministry of Science and Technology (2008). Decision on promulgating a number of scientific and technological statistical classification tables, No. 12/2008 / QD-BKHCN.

Minister of Science and Technology (2004). Circular No. 11/2014/TT-BKHCN.

Nair, P. R., & Nair, V. D. (2014). Organization of a Research Paper: The IMRAD Format. In Scientific Writing and Communication in Agriculture and Natural Resources (pp. 13-25). Springer, Cham.

Nguyen, Q. V. (2008). Building evaluation criteria for scientific research to perform the function of scientific research at Hai Duong Vocational College, Master thesis in Business and Management, University of Social Sciences and Humanities.

Nunnally, J. C., & Bernstein, I. H. (1994). Validity. Psychometric theory, 3, 99-132.

O’Brien, B. C., Harris, I. B., Beckman, T. J., Reed, D. A., & Cook, D. A. (2014). Standards for reporting qualitative research: a synthesis of recommendations. Academic Medicine, 89(9), 1245-1251.

Peterson, R. A. (1994). A meta-analysis of Cronbach's coefficient alpha. Journal of consumer research, 21(2), 381-391.

Redfield, D. (2004). A closer look at scientifically based research: How to evaluate educational research. THE Journal, 31, 24-25.

Russell, C. L. (2005). Evaluating quantitative research reports. Nephrology Nursing Journal, 32(1), 61-64.

Slater, S. F. (1995). Issues in conducting marketing strategy research. Journal of strategic Marketing, 3(4), 257-270.

Stiles, W. B. (1993). Quality control in qualitative research. Clinical psychology review, 13(6), 593-618.

Sukamolson, S. (2010). Fundamentals of quantitative research. Language Institute, Chulalongkorn University.

Taylor, E. W., Beck, J., & Ainsworth, E. (2001). Publishing qualitative adult education research: A peer review perspective. Studies in the Education of Adults, 33(2), 163-179.

Tran, H. T. (2013). Building a system of criteria to evaluate the results of scientific research in social sciences at the University of Science, Thai Nguyen University, Master's thesis in Business and Management. University of Social Sciences and Humanities

Tran, M. T. (2007). Scientific research activities of lecturers in universities and methods of assessment and acceptance of the topic, Van Lang University - Journal of Science and Training, (6), 54-59.

Viera, A. J., & Garrett, J. M. (2005). Understanding interobserver agreement: the kappa statistic. Fam med, 37(5), 360-363.

Vu, D. C. (2014). Scientific research methodology, Science and Technology Publishing House.

Wu, Y. P., Thompson, D., Aroian, K. J., McQuaid, E. L., & Deatrick, J. A. (2016). Commentary: Writing and evaluating qualitative research reports. Journal of pediatric psychology, 41(5), 493-505.


Tình trạng

  • Danh sách trống