TÁC ĐỘNG CỦA CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0 ĐẾN VẤN ĐỀ VIỆC LÀM VÀ NHỮNG YÊU CẦU ĐẶT RA ĐỐI VỚI CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC VỀ VIỆC ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC VIỆT NAM

Trần Thị Ngọc Thúy

Tóm tắt


 

Cách mạng công nghiệp 4.0 với những công nghệ mới đã làm thay đổi nền tảng sản xuất, tính chất công việc của nhiều ngành nghề. Bên cạnh việc xuất hiện những ngành nghề mới, thế giới cũng chứng kiến sự mất đi của một số loại hình công việc có tính chất đặc thù, lặp đi lăp lại và những yêu cầu ngày càng cao về nguồn nhân lực chất lượng. Do đó, nghiên cứu về tác động của cách mạng công nghiệp 4.0 đến vấn đề việc làm và sự cần thiết về việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao đối với các trường đại học hiện nay là vấn đề có ý nghĩa lí luận và thực tiễn sâu sắc. Bài viết trên cơ sở phân tích những tác động tích cực và tiêu cực của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đến vấn đề việc làm, từ đó đưa ra một số khuyến nghị cho các trường đại học trong việc xác định các lĩnh vực đào tạo trọng tâm, các lĩnh vực đào tạo hướng về tương lai, nhất là những chương trình đào tạo gắn với công nghệ 4.0, đẩy mạnh tăng cường hợp tác giữa nhà trường và doanh nghiệp trong đào tạo nguồn nhân lực, đồng thời phát triển các kĩ năng mềm cho sinh viên nhằm đáp ứng nguồn nhân lực cho thời kì kĩ thuật số.

 


Từ khóa


việc làm; cách mạng công nghiệp 4.0; đào tạo nguồn nhân lực

Toàn văn:

PDF

Trích dẫn


Nguyen, T. K. A. (2018). Tac dong cua cach mang cong nghiep 4.0 den viec lam o Viet Nam [Impact of the fourth industrial revolution to jobs in Vietnam]. Communist Review. Retrieved September 26, 2018 from http://www.tapchicongsan.org.vn/ tac-%C4%91ong-cua-cach-mang-cong-nghiep-4.0-%C4%91en-viec-lam-o-viet-nam

The course: Central Institute for Economic Management Information - Document Center (2018). Tac dong Cach mang cong nghiep 4.0 den phat trien nguon nhan luc cua Viet Nam [Impacts of the fourth industrial revolution on the development of Vietnam human resources]. Retrieved from http://www.ciem.org.vn/converted.pdf

Ha, T. H. L. (2019). Giai phap cho doanh nghiep Viet Nam trong cuoc Cach mạng Cong nghiep 4.0 [Solutions for Vietnamese businesses in the Industrial Revolution 4.0]. Retrieved February 09, 2019 from http://tapchitaichinh.vn/tai-chinh-kinh-doanh/giai-phap-cho-doanh-nghiep-viet-nam-trong-cuoc-cach-mang-cong-nghiep-40-302110.html

Klaus Schwab (2016). The Fourth Industrial Revolution [Cach mang cong nghiep lan thu tu]. World Economic Forum.

Le, Q. (2018). Nang cao nang luc canh tranh cua kinh te tu nhan Viet Nam trong dieu kien hoi nhap và cach mang cong nghiep 4.0 [Enhancing the competitiveness of Vietnam's private economy in the conditions of integration and revolution 4.0]. Review of Political Theory, N. 9/2018, 29/11/2018. Retrieved from: http://lyluanchinhtri.vn/-nang-cao-nang-luc-canh-tranh-cua-kinh-te-tu-nhan-viet-nam-trong-dieu-kien-hoi-nhap-va-cach-mang-cong-nghiep-40.html

Speech: Nguyen, H. S. (2015). Lien ket giua truong dai hoc va doanh nghiep trong phat trien nguon nhan luc [Links between universities and businesses in human resource development]. Retrieved March 30, 2015 from ueb.edu.vn/.../Tham%20luan%20tai%20VCCI- Nguyen%20Hong%20Son%5B1%5D....


Tình trạng

  • Danh sách trống