QUẢNG CÁO NHƯ MỘT PHẦN CỦA TÌNH HUỐNG CUỘC SỐNG – ĐỘNG LỰC CHO VIỆC DẠY HỌC HOÁ HỌC VÀ SỰ PHẢN HỒI VỀ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC CỦA HỌC VIÊN CAO HỌC TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TPHCM (TỪ THÁNG 11 ĐẾN THÁNG 12 NĂM 2018)

Hans Jürgen Becker

Tóm tắt


 

 

Bài báo trình bày về khả năng lí luận dạy học vận dụng ở bậc sau đại học để đánh giá hiểu biết của học viên về thái độ của học sinh trong khung đào tạo giáo viên. Bài báo cũng đưa ra khuyến nghị việc dạy học Hoá học định hướng vào học sinh nhiều hơn so với hiện nay. Khái niệm về “dạy học hướng đến học sinh” được xem xét dựa trên những nỗ lực về chính sách giáo dục ở Việt Nam. Tác giả đã cụ thể hoá những giải thích về khái niệm này dựa trên tổ chức hoạt động thuyết trình về phương pháp dạy học cho học viên cao học trên Tạp chí Khoa học Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh. Đồng thời, ditactic về ditactic Hoá học cũng được nhấn mạnh. Phần 1 tập trung vào cơ sở lí thuyết và khung tổ chức. Các kết quả của học viên cao học đều được ghi nhận và đánh giá cao.

      


Từ khóa


phương pháp giảng dạy ở bậc đại học; khái niệm dạy học định hướng học sinh; các quá trình học tập của học viên cao học; đào tạo giáo viên sư phạm Hóa học; quảng cáo

Toàn văn:

PDF

Trích dẫn


Becker, H. -J. (2019a). Colloquium “Every Chemist is a Teacher - a Higher Education Perspective”. Department Chemistry/HCMUE.

Becker, H. -J. (2019 b). Colloquium “Is every chemist a (good) teacher? Ready for Assessments and ready to reflect Results!” Department Chemistry/HCMUE.

Becker, H. -J. (2018). Guidelines for Chemistry Teacher Students– Methodological Scaffolding for a Pupil – Orientated Context. Ho Chi Minh City University of Education Journal of Science. 15(7), 140-150.

Becker, H.-J., & Hildebrandt, H. (2003). Standards für die chemiedidaktische Ausbildung, Praxis der Naturwissenschaften – Chemie, (52), 21-24.

National Assembly of Vietnam (NAV), K.11 (2005). Education Law. Hanoi, paragraph 40.

Central Committee of the Communist Party of Vietnam (2013). Resolution of the 8th. Conference of the 11th CCCPV, concerning Reformation of education and training. Hanoi, Chapter B.2.

Vietnam News (2018). Education Administrators get international training. (Issue 31.Oct.).

Nguyen, M. Q. (2017/2018), Chemistry Education in Vietnam. Chapter 5.4 Researching activities and Chemistry Methodology. Script (unpublished). Paderborn/Ho Chi Minh City.

Becker, H.-J. (March - June 2019c). Records of meetings to prepare the lectures “Chemistry teaching - Higher Didactic and Evaluation”. Department Chemistry/HCMCUE. (unpublished).

Becker, H.-J., & Kemper, A.-K. (2018). Trendbericht Chemiedidaktik 2017 - Sprachaktivierung im Chemieunterricht (Trend Report Chemistry Didactics 2017 - Language Activation in Chemistry Lessons). Nachrichten aus der Chemie, 66(3), 341-345.

Becker, H.-J, & Nguyen, M. Q. (2014). What is a Good Chemistry Teacher?! - It Depends on the Teacher. In: Journal of Science (Ho Chi Minh City University of Education), (62), 17-30.

Becker, H.-J. (1991a). Chemiedidaktische Forschungen - Brennpunkt Lehrerverhalten (Chemical Didactic Research - Focus on Teacher Behavior). INaturwissenschaften im Unterricht – Chemie. 10(2), 40-43.

Becker, H.-J., & Nguyen, M.Q.(2013a). Chemistry Teaching and Science of Education in Germany. Part 2: Pupil-Orientation. Ho Chi Minh City University of Education Journal of Science, 50, 38-45.

Becker, H.-J., & Nguyen, M.Q. (2013b). Chemistry Teaching and Science of Education in Germany. Part 1: Aspects of Chemical Education in Germany. Ho Chi Minh City University of Education Journal of Science, 48, 25-33.

Becker, H.-J (1993), Verbraucherdialoge im Chemieunterricht – Lebensmittel (Consumer Dialogues in Chemistry Teaching - Food. Pädagogischen Zentrums Berlin. Berlin.

Becker, H.-J., & Pompetzki, V. (2006). "Marmelade" - Kinderfreizeitinitiativen und Lernen an Stationen ("Jam" - Children's science fair and learning at stations). Praxis der Naturwissenschaften-Chemie, 55(3), 6-9.

Becker, H.-J. (2018/2019). Seminar-Reader “Subject. Some Issues of Didactics in Chemistry”. HCMCUE.

Becker, H.-J., & Mai, C. N. (2018/2019). Pupil Orientation – a practical View (slide 36 of the Power Point Presentation), HCMCUE.

Becker, H.-J. (1998). Forschung in der Lehre - ein hochschuldidaktisches Stilmittel (Research in teaching - a conception for teacher training). In: H. Behrendt (Ed.), Zur Didaktik der Physik und Chemie - Probleme und Perspektiven (On the didactics of physics and chemistry- problems and perspectives), 298-300.

Becker, H.-J., & Folwaczny, S. (2010). Schülerorientierungen und der "neue" G-8-Lehrplan. Studentische Kompetenzen und Lehrprozesse (Pupil orientation and the "new" G-8 curriculum. Student skills and teaching processes). Praxis der Naturwissenschaften-Chemie, 59(6), 35-38.


Tình trạng

  • Danh sách trống