NGHIÊN CỨU PHƯƠNG PHÁP NÂNG CAO ĐỘ CHÍNH XÁC TRONG PHÂN TÍCH ĐỒNG VỊ PHÓNG XẠ CÁC MẪU THỰC VẬT HÓA TRO

Trương Hữu Ngân Thy, Huỳnh Thị Yến Hồng, Trương Thị Hồng Loan

Tóm tắt


 

 

Trong công trình này, chúng tôi phân tích đồng vị phóng xạ 238U, 232Th và 40K trong một số mẫu thực vật hóa tro bằng phổ kế gamma HPGe. Trong phân tích mẫu phóng xạ môi trường trên phổ kế gamma thì các đỉnh năng lượng thấp luôn khó khăn khi xử lí và gây ra sai số lớn do ảnh hưởng của nền phông lớn tại đỉnh năng lượng. Để nâng cao độ chính xác trong các kết quả phân tích 238U và 232Th của các mẫu này, chúng tôi tiến hành tách đồng vị 40K trong mẫu bằng phương pháp hóa học. Mẫu sau khi tách 40K và mẫu chứa 40K được khảo sát trên phổ kế gamma. Kết quả phân tích 238U, 232Th và 40K trước và sau khi tách được so sánh với nhau. Từ đó, chúng tôi đánh giá ảnh hưởng từ vùng Compton của 40K lên các đỉnh năng lượng của 238U và 232Th trong các mẫu thực vật hóa tro.


Từ khóa


phương pháp tách hóa; vùng Compton; hoạt độ phóng xạ; phổ gamma

Toàn văn:

PDF

Trích dẫn


Changizi, V., Jafarpoor, Z., & Naseri, M. (2010). “Measurement of 226Ra, 228Ra, 137Cs and 40K in edible parts of two types of leafy vegetables cultivated in Tehran province-Iran and resultant annual ingestion radiation dose”. Iran. J. Radiat. Res., 8(2), 103-110.

Ferdous, M. J., Ahmed S., & Begum A. (2013). “Measurement of 238U, 232Th, 228Ra, 226Ra and 40K activities in vegetable samples and dose assessment for adult population of Bangladesh”, Bangladesh Journal of Physics, 13, 65-75.

Luu, T. B., Luu N. Q., Nguyen N. V., Luu V. H., Tran T. V., Luu V. D., Nguyen C. D., Ha T. L., Nguyen T. S., Nguyen T. K, Dang T. L., Nguyen T. M., Nguyen V. T., Khong N. K., Truong T. H. L., Truong H. N. T., & Thai M. P. (2016). “Research on improving the sensitivity of measurement of the concentration of radioactive isotopes in food in high-resolution gamma spectrometer systems”, Journal of Science VNU, 1, 21-29.

Luu, T. B., Truong T. H. L., Truong H. N. Thy, Huynh T. Y. H., Vu N. B., & Luu N. Q. (2016). “Determining the concentration of radioactive isotope 238U in food samples by high resolution gamma spectrometer”. Journal of Ho Chi Minh City University of Pedagogy, 6, 12-23.

National standard TCVN 8662: 2011 on soil quality – “Methods of determining easily digestive potassium”, 2011.

Robison, W. L., Hamilton, T. F., C. L. Conrado, & Kehl, S. (2006), “Uptake of Cesium-137 by leafy vegetables and grains from calcareous soils”, Lawrence Livermore National Laboratory, Livermore, CA, United States of America, IAEA-TECDOC-1497.

Saeed, M. A., Wahab, N. A. A., Hossain, I., Ahmed, R., Abdullah, H. Y., Ramli, A. T., & Tahir, B. A. (2011), “Measuring radioactivity level in various types of rice using hyper pure germanium (HPGe) detector”, International Journal of the Physical Sciences, 6(32), 7335-7340.


Tình trạng

  • Danh sách trống