CÁC CƠ CHẾ VẬT LÍ KIỂM SOÁT SỰ TÁI VA CHẠM NHIỀU LẦN CỦA QUÁ TRÌNH ION HÓA KÉP KHÔNG LIÊN TIẾP

Trương Đặng Hoài Thu, Nguyễn Hồng Hạnh, Lê Ngọc Uyên, Phạm Nguyễn Thành Vinh

Tóm tắt


Trong bài báo này, chúng tôi sử dụng mô hình tập hợp cổ điển ba chiều để nghiên cứu vai trò của các cơ chế ion hóa trong sự tái va chạm nhiều lần của quá trình ion hóa kép không liên tiếp trong trường mạnh của nguyên tử argon. Trong nghiên cứu này, độ dài xung laser được thay đổi tương ứng với N = 4, 6, 8 chu kì quang học khi laser có bước sóng và cường độ không đổi. Các kết quả cho thấy rằng trong trường hợp laser có độ dài xung gần một chu kì, sự tái va chạm nhiều lần gần như bị loại bỏ hoàn toàn. Ngoài ra chúng tôi cũng nhận thấy khi tăng độ dài xung laser thì cơ chế ion hóa hoãn và cơ chế ion hóa trực tiếp, lần lượt tương ứng với sự kiện ion hóa kép chỉ có tái va chạm một lần và có xảy ra tái va chạm hai lần, đều tăng lên. Những khảo sát này giúp cho các nhà thực nghiệm loại bỏ các tín hiệu nhiễu do quá trình tái va chạm nhiều lần gây ra.

Từ khóa


quá trình ion hóa kép không liên tiếp; tái va chạm nhiều lần; mô hình tập hợp cổ điển ba chiều; cơ chế ion hóa

Toàn văn:

PDF

Trích dẫn


Haan, S. L., Van Dyke, J. S., & Smith, Z. S. (2008a). Recollision excitation, electron correlation, and the production of high-momentum electrons in double ionization. Physical review letters, 101(11), 113001.

Haan, S. L., Smith, Z. S., Shomsky, K. N., & Plantinga, P. W. (2008b). Anticorrelated electrons from weak recollisions in nonsequential double ionization. Journal of Physics B: Atomic, Molecular and Optical Physics, 41(21), 211002.

Zhou, Y., Liao, Q., & Lu, P. (2010). Asymmetric electron energy sharing in strong-field double ionization of helium. Physical Review A, 82(5), 053402.

Zhou, Y., Liao, Q., & Lu, P. (2009). Mechanism for high-energy electrons in nonsequential double ionization below the recollision-excitation threshold. Physical Review A, 80(2), 023412.

Truong, T. D. H., Tran, H. V. N, & Pham, V. N. T. (2019, July). The role of electron-electron repulsion to the nonsequential double ionization mechanisms. In Journal of Physics: Conference Series, 1274(1), p. 012007, IOP Publishing.

Panfili, R., Eberly, J. H., & Haan, S. L. (2001). Comparing classical and quantum dynamics of strong-field double ionization. Optics Express, 8(7), 431-435.

Ma, X., Zhou, Y., & Lu, P. (2016). Multiple recollisions in strong-field nonsequential double ionization. Physical Review A, 93(1), 013425.

Corkum, P. B. (1993). Plasma perspective on strong field multiphoton ionization. Physical review letters, 71(13), 1994.

Eckhardt, B. J., Prazner-Bechcickib, S., Sachac, K. & Zakrzewski, J. (2010). Phase effects in double ionization by strong short pulses. Chem. Phys., 370, 168.

Bergues, B., Kübel, M., Johnson, N. G., Fischer, B., Camus, N., Betsch, K. J.,... & Pfeifer, T. (2012). Attosecond tracing of correlated electron-emission in non-sequential double ionization. Nature communications, 3(1), 1-6.

Gontier, Y., Poirier, M., & Trahin, M. (1980). Multiphoton absorptions above the ionisation threshold. Journal of Physics B: Atomic and Molecular Physics, 13(7), 1381.

Itatani, J., Levesque, J., Zeidler, D., Niikura, H., Pépin, H., Kieffer, J. C.,... & Villeneuve, D. M. (2004). Tomographic imaging of molecular orbitals. Nature, 432(7019), 867-871.

Le, V. H., Le, A. T., Xie, R. H., & Lin, C. D. (2007). Theoretical analysis of dynamic chemical imaging with lasers using high-order harmonic generation. Physical Review A, 76(1), 013414.

Liu, Y., Tschuch, S., Rudenko, A., Dürr, M., Siegel, M., Morgner, U.,... & Ullrich, J. (2008). Strong-field double ionization of Ar below the recollision threshold. Physical review letters, 101(5), 053001.

Wu, C. Y., Yang, Y. D., Liu, Y. Q., Gong, Q. H., Wu, M., Liu, X., ... & Chen, J. (2012). Characteristic spectrum of very low-energy photoelectron from above-threshold ionization in the tunneling regime. Physical review letters, 109(4), 043001.

Wolter, B., Pullen, M. G., Baudisch, M., Sclafani, M., Hemmer, M., Senftleben, A., ... & Biegert, J. (2015). Strong-field physics with mid-IR fields. Physical Review X, 5(2), 021034.

Chen, Y., Zhou, Y., Li, Y., Li, M., Lan, P., & Lu, P. (2016). The contribution of the delayed ionization in strong-field nonsequential double ionization. The Journal of chemical physics, 144(2), 024304.

Tran N. L. H., Truong, T. D. H., Pham, V. N. T. (2017). Investigating the multiple recollision of the nonsequential double ionization process. Journal of Science of Hue University, 1B, pp. 126.

van Linden van den Heuvell, H. B., & Muller, H. G. Of referencing in Multiphoton Processes (ed. Smith, S. J. & Knight, P. L.) 25-34 (Cambridge University Press, 1988).

Huynh, S. V., Truong, T. D. H., Tran, Y. H. H., Vo, L. T., & Pham, V. N. T. (2016). Dependence of two-electron correlated dynamics on the relative phase of two-color orthogonal laser pulse. Journal of Science, 3(81), 34.

Ma, X., Zhou, Y., Li, N., Li, M., & Lu, P. (2018). Attosecond control of correlated electron dynamics in strong-field nonsequential double ionization by parallel two-color pulses. Optics & Laser Technology, 108, 235-240.


Tình trạng

  • Danh sách trống