ỨNG DỤNG HỆ THỐNG THÔNG TIN ĐỊA LÍ GIS ĐỂ TÍNH TOÁN NỘI SUY VÀ QUẢN LÍ DIỄN BIẾN CHẤT LƯỢNG NƯỚC (WQI) SÔNG ĐỒNG NAI ĐOẠN TỪ BẾN PHÀ NAM CÁT TIÊN ĐẾN MŨI ĐÈN ĐỎ

Châu Hồng Thắng, Lê Thị Thúy Vân, Trần Sang, Đồng Thị Minh Hậu

Tóm tắt


Bài báo đánh giá diễn biến chất lượng nước sông Đồng Nai đoạn từ Bến Phà Nam Cát Tiên đến Mũi Đèn Đỏ bằng ứng dụng hệ thống thông tin địa lí GIS. Dựa trên kết quả tính toán chỉ số WQI (Water Quality Index) từ số liệu quan trắc chất lượng nước trên sông Đồng Nai vào các giai đoạn khác nhau trong nhiều năm, ArcGIS được sử dụng trong nghiên cứu này để nội suy các phân vùng ô nhiễm theo không gian và thời gian. Kết quả cho thấy, chỉ số WQI dao động từ 46 đến 100, phổ biến từ 79 đến 100, đặc biệt thấp ở các khu vực có nhiều khu dân cư, khu công nghiệp cho thấy chỉ ra sự không đồng đều trong chất lượng nước sông ở sông Đồng Nai. Từ kết quả này, bản đồ nội suy chất lượng nước mặt khu vực nghiên cứu được thành lập, góp thêm nguồn dữ liệu cho công tác quản lí tài nguyên nước mặt tại địa phương.

Từ khóa


sông Đồng Nai; chất lượng nước; WQI; ArcGIS; phân vùng ô nhiễm nước

Toàn văn:

PDF

Trích dẫn


Asadzadeh, F., Zareiyan-Jahromi, M., & Asadzadeh, F. (2013). Mapping the spatial variability of groundwater quality in Urmia (Iran): comparison of different interpolation methods. Journal of International Environmental Application and Science, 8(3), 359-368.

Gong, G., Mattevada, S., & O’Bryant, S.E. (2014). Comparison of the accuracy of kriging and IDW interpolations in estimating groundwater arsenic concentrations in Texas. Environmental Research, 130, 59-69.

Huynh, T. M. H., & Nguyen, H. A. (2006). Ung dung geoinformatics trong cong tac quan lí luu vuc song Sai Gon - Dong Nai – mot so ket qua danh gia ban dau [Geoinformatics application in SaiGon – DongNai river basin management – some achivements]. Science & Technology Development, Enviroment & Resources, 9, 18-25.

Huynh, T. M. H., Nguyen, T. H., & Nguyen, V. D. (2006). Quan li thong nhat và tong hop cac nguon thai gay o nhiem tren luu vuc he thong song Dong Nai [The management of pollution sources in Dong Nai river system basin]. Science & Technology Development, Environment & Resources, 9, 5-17.

Le, M. T., & Dinh, Q. T. (2011). Danh gia tong quan nguon thai gay o nhiem tren luu vuc he thong song Dong Nai đoan qua dia ban tinh Binh Duong [Overview evaluation sources of waste causing water pollution in dongnai river basin, which flows through the province of binh duong]. Journal of Thu Dau Mot University, 1, 88-97.

Nguyen, T. V. H., Tran, V. N. Q., & Takizawa, S. (2009). Nghien cuu ap dung mo hinh WASP mo phong chat luong nuoc ho Dau Tieng [Study on application of wasp model for simulating water quality of Dau Tieng reservoir]. Science & Technology Development, 12(2), 5-16.

Nong, T. H. Y., & Nguyen, H. H. (2017). Ung dung GIS va thuat toan noi suy khong gian xay dung ban do chat luong nuoc mat khu vuc khai thac khoang san tai huyen Hoanh Bo, tinh Quang Ninh [Application of GIS and spatial interpolation algorithm to construct water quality maps in mining areas of Hoanh Bo District, Quang Ninh Province]. Science & Technology Development, 169(09), 75-80.

Phan, V. C. (2011). Nghien cuu ung dung mo hinh toan Mike 11 mo phong danh gia chat luong nuoc ha luu song Dong Nai doan chay qua thanh pho Bien Hoa theo quy hoach phat trien kinh te xa hoi den nam 2020 cua tinh Dong Nai [Application of the Mike 11 model to simulate the assessment of water quality of lower Dong Nai River in the Bien Hoa City by the socio-economic development planning till 2020 of Dong Nai province]. Master Thesis, The University of Danang.

Tran, H. T., & Tran, T. V. (2011). Assessment of climate change impacts on salinity intrusion in Hong-Thai Binh and Dong Nai river basins. VNU Journal of Science: Earth and Environmental Sciences, 27(1), 54-61.


Tình trạng

  • Danh sách trống