MỘT SỐ YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG HỨNG THÚ ĐỐI VỚI LĨNH VỰC ROBOTICS CỦA HỌC SINH MỘT SỐ TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ Ở TẠI TP HỒ CHÍ MINH

Lê Hải Mỹ Ngân, Nguyễn Thanh Tú, Mai Thị Kim Ngọc, Đặng Đông Phương, Vũ Quốc Thắng, Nguyễn Văn Biên

Tóm tắt


Giáo dục robotics (Educational Robotics) được xem là một môi trường để tạo điều kiện cho việc phát triển giáo dục STEM trong nhà trường. Nghiên cứu trong bài báo tập trung tìm hiểu suy nghĩ và hứng thú của học sinh trung học cơ sở (HS THCS) đối với robotics ở một số trường tại Thành phố Hồ Chí Minh. Công cụ khảo sát hứng thú của HS THCS được xây dựng dựa trên công cụ RAAS (Robotics Activity Attitudes Scale) trong nghiên cứu của Cross (2016). Chúng tôi thực hiện khảo sát thử nghiệm để điều chỉnh bảng hỏi và khảo sát chính thức để phân tích. Kết quả cho thấy, yếu tố giới tính và kiến thức nền về lập trình là yếu tố có ảnh hưởng đến sự tự tin và sự tò mò của HS đối với khoa học robot, cụ thể HS nam có sự tự tin và tò mò nhiều hơn nữ. Bên cạnh đó, suy nghĩ về sự quan trọng của robotics có tác động tích cực đến thái độ của các em với lĩnh vực này, cụ thể là sự tự tin và sự tò mò. Kết quả nghiên cứu góp phần cho cơ sở định hướng việc tổ chức triển khai các hoạt động robotics đối với HS trong nhà trường.

 


Từ khóa


khoa học robot; hứng thú; học sinh THCS; giáo dục STEM

Toàn văn:

PDF

Trích dẫn


Alexander, P. A., & Jetton, T. L. (1996). The role of importance and interest in the processing of text. Educational Psychology Review, 8(1), 89-121. https://doi.org/10.1007/BF01761832

Angel-Fernandez, J. M., & Vincze, M. (2018). Towards a Definition of Educational Robotics. Austrian Robotics Workshop 2018, (37).

Arís, N., & Orcos, L. (2019). Educational Robotics in the Stage of Secondary Education: Empirical Study on Motivation and STEM Skills, 9.

Atmatzidou, S., & Demetriadis, S. (2016). Advancing students’ computational thinking skills through educational robotics: A study on age and gender relevant differences. Robotics and Autonomous Systems, 75, 661-670. https://doi.org/10.1016/j.robot.2015.10.008

Benitti, F. (2012). Exploring the educational potential of robotics in schools: A systematic review. Computers & Education, 58(3), 978-988.

Blanchard, S., Freiman, V., & Lirrete-Pitre, N. (2010). Strategies used by elementary schoolchildren solving robotics-based complex tasks: Innovative potential of technology. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 2(2), 2851-2857. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2010.03.427

Blumenfeld, P. C., Soloway, E., Marx, R. W., Krajcik, J. S., Guzdial, M., & Palincsar, A. (2004). Motivating Project-Based Learning: Sustaining the Doing, Supporting the Learning. Educational Psychologist, 26(3-4), 369-398. https://doi.org/10.1080/00461520.1991.9653139

Khine, M. S. (2017). Robotics in STEM Education. In Robotics in STEM Education. Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-319-57786-9

Luce, M. R., & Hsi, S. (2015). Science-Relevant Curiosity Expression and Interest in Science: An Exploratory Study. Science Education, 99(1), 70-97. https://doi.org/10.1002/sce.21144

Melchior, A., Cohen, F., Cutter, T., & Leavitt, T. (2005). An evaluation of the FIRST Robotics Competition participant and institutional impacts. Center for Youth and Communities, Brandeis University, April, 83.

Ministry of Education and Training (2018). Chuong trinh giao duc pho thong tong the [General Education Curriculum]. Hanoi.

Mohr-Schroeder, M. J., Jackson, C., Miller, M., Walcott, B., Little, D. L., Speler, L., Schooler, W., & Schroeder, D. C. (2014). Developing Middle School Students’ Interests in STEM via Summer Learning Experiences: See Blue STEM Camp. School Science and Mathematics, 114(6), 291-301. https://doi.org/10.1111/ssm.12079

Mohr‐Schroeder, M. J., Jackson, C., Miller, M., Walcott, B., Little, D. L., Speler, L., Schooler, W., & Schroeder, D. C. (2014). Developing Middle School Students’ Interests in STEM via Summer Learning Experiences: S ee B lue STEM C amp. School Science and Mathematics, 114(6), 291-301.

National Science Board. (2016). Science & Engineering Indicators, 533-540. https://www.nsf.gov/statistics/2016/nsb20161/uploads/1/nsb20161.pdf

Nourbakhsh, I. R., Hamner, E., Crowley, K., & Wilkinson, K. (2002). Why so few? In Index on Censorship, 31(2). https://doi.org/10.1080/03064220208537057

Petre, M., & Price, B. (2004). Using Robotics to Motivate ‘Back Door’ Learning. Education and Information Technologies, 9(2), 147-158. https://doi.org/10.1023/b:eait.0000027927.78380.60

Robinson, M. (2005). Robotics-driven activities: Can they improve middle school science learning? Bulletin of Science, Technology and Society, 25(1), 73-84. https://doi.org/10.1177/0270467604271244

Romine, W., Sadler, T. D., Presley, M., & Klosterman, M. L. (2014). Student Interest in Technology and Science (Sits) Survey: Development, Validation, and Use of a New Instrument. International Journal of Science and Mathematics Education, 12(2), 261-283. https://doi.org/10.1007/s10763-013-9410-3

Schiefele, U., Krapp, A., & Winteler, A. (1992). Interest as a predictor of academic achievement: A meta-analysis of research. The Role of Interest in Learning and Development, 183-212. http://opus.kobv.de/ubp/volltexte/2009/3352/pdf/schiefele1992_8.pdf

Taylor, H. A., Rapp, D. N., & Brunye, T. A. D. T. (2007). Repetition and Dual Coding in Procedural Multimedia Presentations. Applied Cognitive Psychology, 22(September 2007), 877-895. https://doi.org/10.1002/acp

Witherspoon, E. B., Schunn, C. D., Higashi, R. M., & Baehr, E. C. (2016). Gender, interest, and prior experience shape opportunities to learn programming in robotics competitions. International Journal of STEM Education, 3(1), 1-12. https://doi.org/10.1186/s40594-016-0052-1

Xia, L., & Zhong, B. (2018). A systematic review on teaching and learning robotics content knowledge in K-12. Computers and Education, 127, 267-282. https://doi.org/10.1016/j.compedu.2018.09.007

Yanik, H. B., Kurz, T. L., & Memis, Y. (2016). Exploring Graphing Through Programmable Robots. The Eurasia Proceedings of Educational & Social Sciences, 5, 273-278.


Tình trạng

  • Danh sách trống