TỔNG HỢP, ĐẶC TÍNH VÀ ỨNG DỤNG CỦA NANO Cu2[Fe(CN)6] TRONG HẤP PHỤ ION CESIUM (Cs+)

Lê Thị Hà Lan, Nguyễn An Sơn, Thạch Thị Ngọc Trân, Nguyễn Đình Trung, Đỗ Thị Lệ, Nguyễn Thị Phúc

Tóm tắt


 

Trong nghiên cứu này, khả năng hấp thụ ion Cs+ từ dung dịch CsCl sử dụng hạt nano Cu2[Fe(CN)6] được quan tâm. Vật liệu nano Cu2[Fe(CN)6] đã được tổng hợp; phổ kế nhiễm xạ tia X (XRD) được dùng để phân tích các đặc trưng của Cu2[Fe(CN)6]; kĩ thuật huỳnh quang tia X phản xạ toàn phần được sử dụng để xác định khả năng hấp phụ. Một số đặc trưng của Cu2[Fe(CN)6] như: khoảng cách giữa các nút mạng nguyên tử (d), tham số mạng (a), và thể tích của các hạt nano đã được tính toán rõ ràng. Tất cả các thực nghiệm thực hiện ở điều kiện pH =7 và nhiệt độ phòng, đồng thời thay đổi nồng độ chất bị hấp phụ. Mô hình lí thuyết đẳng nhiệt Freundlich và Langmuir được sử dụng để xác định hệ số hỗn hợp của quá trình hấp thụ/ phản hấp thụ (1/n), và dung lượng hấp phụ cực đại của ion Cs+ (qmax).

 


Từ khóa


tổng hợp; Cu2[Fe(CN)6]; nhiễm xạ tia X (XRD); ion Cesi (Cs+)

Toàn văn:

PDF (English)

Trích dẫn


Borai, E. H., Harjula, R., Malinen, L., & Paajanen, A., (2009). Efficient removal of cesium form low-level radioactive liquid waste using natural and impregnated zeolite min¬erals. J. Hazard. Mater, (172), 416-422.

Dang, V. B. H., Doan, H. D., Dang-Vu, T., & Lohi, A., (2009). Equilibrium and kinetics of biosorption of cadmium (II) and copper (II) ions by wheat straw. Biores. Technol, (100), 211-219.

Eisenbud, M. (1997). Environmental Radioactivity, from Natural, Industrial, and Military Sources. San Francisco: Morgan Kaufman.

Freundlich, H., (1939). Adsorption in solution. J. Am. Chem. Soc., (61), 2-28.

Glasstone, S., & A. Sesonske (1994). Nuclear Reactor Engineering. New York: Chapman & Hall.

Langmuir, I., 1918. The adsorption of gases on plane surface of glass, mica, and platinum. J. Amer. Chem. Soc., 40, 1361-1403.

Pearson, W. B., (1972). The Crystal Chemistry and Physics of Metals and Alloys. John Wiley & Sons, Inc.

Sheha, R. R., (2012). Synthesis and characterization of magnetic hexacyanoferrate (II) polymeric nanocomposite for separation of cesium from radioactive waste solutions. J. Colloid Interface Sci., 388, 21-30.

Tan, G. Q., Xiao, D., (2009). Adsorption of cadmium ion from aqueous solution by ground wheat stems. J. Hazard. Mater, 164, 1359-1363.

Walker, S, Hyde, R A, Piper, R B, & Roy, M W. 1992. An Overview of In Situ Waste Treatment Technologies. The Spectrum '92 Conference, Boise, Idaho.

Yang, D. J., Sarina, S., Zhu, H., Liu, H., Zheng, Z., Xie, M., Smith, S. V., & Komarneni S., (2011). Capture of radioactive cesium and iodide ions from water by using titanate nanofibers and nanotubes. Angew. Chem. Int. Edit., 50, 10594-10598.


Tình trạng

  • Danh sách trống