N-((4-DIMETHYLAMINO)PHENYL(HYDROXY)METHYL)MORPHOLINE -4-CARBOTHIOHYDRAZIDE: TỔNG HỢP, NGHIÊN CỨU CẤU TRÚC VÀ THĂM DÒ HOẠT TÍNH ỨC CHẾ TẾ BÀO UNG THƯ

Trần Vũ Kiệm, Trần Bữu Đăng, Dương Bá Vũ

Tóm tắt


 

Thiosemicarbazone với nhóm thế N(4) là một lớp chất hữu cơ tiềm năng trong nghiên cứu các loại thuốc có hoạt tính sinh học cao. Trong nghiên cứu này, phản ứng ngưng tụ giữa 4-dimethylaminobenzaldehyde (4–DB)N(4)- morpholinylthiosemicarbazide (MT) được tiến hành trong dung môi ethanol với xúc tác glacial acetic acid, tỉ lệ mol của 4–DB - MT là 0,89:1 ở 750C trong 90 phút. Sản phẩm thu được là N- ((dimethylamino)phenyl(hydroxy)methyl) morpholine-4-carbothiohydrazide (H2K), thay vì thiosemicarbazone theo kết quả thông thường. Cấu trúc phân tử của H2K được phân tích và quy kết bằng IR, UV-Vis, 1H ,13C-NMR, HSQC, HMBC and HRMS. H2K tồn tại dạng thioketone trong pha rắn. Trong dung môi ethanol, thioketone chuyển hóa một phần thành thiol. Dựa vào cơ chế lí thuyết của phản ứng ngưng tụ tạo imine, H2K được xem như hợp chất trung gian trước khi tham gia quá trình tách một phân tử nước để tạo thành thiosemicarbazone. H2K có khả năng ức chế sự phát triển tế bao ung thư phổi (IC50 = 9,37 µg/mL) hiệu quả hơn so với tế bào ung thư gan (IC50 = 40,95 µg/mL).

 


Từ khóa


ức chế tế bào ung thư; morpholine; phản ứng ngưng tụ; thioketone; thiol

Trích dẫn


Bavin, E. M., Rees, R. J. W., Robson, J. M., Seiler, M., Seymour, D. E., & Suddaby, D. (1951). The Tuberculostatic Activity of Some Thiosemicarbazones. J. Pharm. Pharmacol., 3(1), 46-46. doi.org/10.1111/j.2042-7158.1951.tb13043.x

Duong, B. V., Tran, B. D., & Tran, T. B. T. (2017). Nghien cuu toi uu hoa ham luong dang thioketone trong qua trinh tong hop 4-dimethylaminobenzaldehyde-N(4)-morpholinylthiosemicarbazone bang quy hoach thuc nghiem theo phuong an truc giao [Optimize the yield of thioketone in the synthesis process of 4-dimethylaminobenzaldehyde-N(4)-morpholinylthiosemicarbazone by response surface design]. Vietnam Journal of Chemistry, 55(5e34), 32-37.

El-Sawaf, A. K., El-Essawy, F., Nassar, A. A., & El-Samanody, E. S. A. (2018). Synthesis, spectral, thermal and antimicrobial studies on cobalt(II), nickel(II), copper(II), zinc(II) and palladium(II) complexes containing thiosemicarbazone ligand. J. Mol. Struct., 1157(Ii),

-394. doi.org/10.1016/j.molstruc.2017.12.075

French, F. A., & Blanz Jr, E. J. (1965). The Carcinostatic Activity of α-N Heterocyclic Carboxaldehyde Thiosemicarbazones. Cancer Res, 25(9), Part 1, 1454-1458. doi: Published October 1965

Fatondji, H. R., Kpoviessi, S., Gbaguidi, F., Bero, J., Hannaert, V., Quetin-Leclercq, J., Poupaert, J., Moudachirou, M., & Accrombessi, G. C. (2013). Structure–activity relationship study of thiosemicarbazones on an African trypanosome: Trypanosoma brucei brucei. Medicinal Chemistry Research 22, 2151-2162. doi.org/10.1007/s00044-012-0208-6

Kovala-Demertzi, D., Papageorgiou, A.,Papathanasis, L., Alexandratos, A., Dalezis, P., Miller, J. R., & Demertzis, M. A. (2009). In vitro and in vivo antitumor activity of platinum(II) complexes with thiosemicarbazones derived from 2-formyl and 2-acetyl pyridine and containing ring incorporated at N(4)-position: Synthesis, spectroscopic study and crystal structure of platinum(II). Eur. J. Med. Chem, 44(3), 1296-1302. doi.org/10.1016/j.ejmech.2008.08.007

Rapheal, P. F, (2006). Diversity in structural and spectral chacracteristics of some transition metal complexes derived from aldehyde based thiosemicarbazone ligands. Department of Applied Chemistry Cochin University of Science and Technology, India.

Sreekanth, A. (2003). Structural, EPR and Antimicrobial Studies on Some Transition Metal Complexes of Thiosemicarbazones. Department of Applied chemistry Cochin University of Science and Technology Kochi- 682022, India.

Sharifah Sakinah, S., Handayani, S. T., & Hawariah, LP. A. (2007). Zerumbone induced apoptosis in liver cancer cells via modulation of Bax/Bcl-2 ratio. Cancer Cell International, 7(1), p.4. doi.org/10.1186/1475-2867-7-4

Brockman, R. W., Thomson, J. R., Bell, M. J., & Skipper, H. E. (1956). Observations on the Antileukemic Activity of Pyridine- 2-carboxaldehyde Thiosemicarbazone and Thiocarbohydrazone. Cancer Res, 16(2), 167-170. doi: Published February 1956


Tình trạng

  • Danh sách trống