ĐÀO TẠO NHÂN LỰC DU LỊCH CHẤT LƯỢNG CAO ĐÁP ỨNG MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN NGÀNH KINH TẾ MŨI NHỌN Ở THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH THỜI KÌ HỘI NHẬP

Phạm Xuân Hậu

Tóm tắt


 

 

 


Đào tạo nhân lực du lịch (DL) chất lượng cao ở Thành phố Hồ Chí Minh (TPHCM) là nhiệm vụ quan trọng nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển DL trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, theo tinh thần Nghị quyết của Thành phố (TP). Trong những năm qua, TP đã không ngừng đẩy mạnh hoạt động đào tạo nhân nhân lực để đáp ứng yêu cầu, song trong quá trình đào tạo vẫn còn bộc lộ nhiều hạn chế, bất cập. Bài viết phân tích hiện trạng, hạn chế và nguyên nhân của những hạn chế trong hoạt động đào tạo, qua đó đề xuất những giải pháp và đưa ra kiến nghị để góp phần thực hiện thành công việc đào tạo nhân lực DL chất lượng cao, đáp ứng mục tiêu phát triển DL TPHCM trong tiến trình hội nhập. 

 


Từ khóa


du lịch Thành phố Hồ Chí Minh; đào tạo nhân lực du lịch; nhân lực du lịch chất lượng cao

Toàn văn:

PDF

Trích dẫn


Association of Southeast ASEAN Nations (2012). Mutual Recognition Agreement in ASEAN on Tourism Professionals - A guide for travel agents and hotels.

Ho Chi Minh City Committee of the Party (2016). Chi thi 07-CT/TU cua Thanh uy TPHCM ve phat trien du lich thanh pho den nam 2020 va tiep theo [Directive 07-CT/TU of Ho Chi Minh City Party Committee on city tourism development until 2020].

Ministry of Culture, Sports and Tourism (2011). Chien luoc phat trien nguon nhan luc du lich Viet Nam den nam 2020 [The strategy of developing tourism human resources to 2020].

Pham, T. L. (2017). Doi moi tu duy va giai phap cho mo hinh dao tao nguon nhan luc du lich chat luong cao [Innovating mindsets and solutions for training models of high-quality tourism human resources Association of Southeast ASEAN Nations]. Scientific conference “Developing Vietnam tourism human resources meeting social needs and integration”, Ho Chi Minh City.

Pham, X. H. (2015). Bo sung nhan luc chat luong cao va chuyen nghiep, nhiem vu then chot trong phat trien du lich dong bang song Cuu Long [Supplying the high-quality and professional human resources: the main task in developing tourism in the Mekong Delta]. Journal of Science Ho Chi Minh University of Education, 4(69), 129-136.

Van Hien University (2008). Training human resources for tourism according to social needs. National conference “Training human resources for tourism industry according to social needs”, Ho Chi Minh City.


Tình trạng

  • Danh sách trống