TỔ CHỨC KHÔNG GIAN DU LỊCH THÀNH PHỐ ĐỒNG HỚI

Nguyễn Thị Hà Thành, Trương Quang Hải, Giang Văn Trọng, Trần Thị Phương Thúy

Tóm tắt


 

 

 

 

Thành phố (TP) Đồng Hới là điểm du lịch cấp quốc gia, đồng thời là trung tâm hội tụ và lan tỏa các hoạt động du lịch tại tỉnh Quảng Bình. Bài báo được thực hiện với mục tiêu tổ chức không gian du lịch (KGDL) TP Đồng Hới trên cơ sở hệ thống tuyến, điểm du lịch hiện tại và tiềm năng, hệ thống cơ sở vật chất và hạ tầng kĩ thuật. Nghiên cứu đã xác định 5 KGDL chính, gồm: (i) KGDL biển và nghỉ dưỡng Nhật Lệ; (ii) KGDL biển và nghỉ dưỡng cao cấp Bảo Ninh; (iii) KGDL nông thôn ven biển Quang Phú; (iv) KGDL sinh thái văn hóa Vực Quành và (v) không gian dạng tuyến các di tích lịch sử – cách mạng – văn hóa tâm linh; cùng nhiều tuyến liên kết trong và ngoài tỉnh Quảng Bình từ TP Đồng Hới. Kết quả nghiên cứu góp phần xây dựng cơ sở khoa học cho quy hoạch du lịch của TP nói riêng và tỉnh Quảng Bình nói chung.


Từ khóa


tổ chức không gian du lịch; du lịch biển; thành phố Đồng Hới; tỉnh Quảng Bình

Toàn văn:

PDF

Trích dẫn


Aleksandrova, A., & Aigina, E. (2014). Modern Transformation of Tourism Spatial Organization in Russia. SGEM 2014 International Multidisciplinary Scientific Conferences on Social Sciences and Arts, 333-340.

Department of Culture, Sports and Tourism of Quang Binh province (2012). Quy hoach tong the phat trien du lich tinh Quang Binh den nam 2020 va tam nhin den nam 2025 [Tourism Development Master Plan of Quang Binh Province to 2020 and a Vision to 2025].

Department of Statistics – Dong Hoi City (2019). Nien giam thong ke thanh pho Dong Hoi nam 2019 [Statistical Book of Dong Hoi City in 2019].

Dede, O. M., & Ayten, A. M. (2012). The Role of Spatial Planning for Sustainable Tourism Development: A Theoretical Model for Turkey. Tourism, 60(4), 431-445.

Klaric, Z. (1992), Establishing Tourist Regions - the Situation in Croatia, Tourism Management, 13(3), 305-311. Retrieved from https://doi.org/10.1016/0261-5177(92)90102-D

National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam (2017). Luat Du lich so 09/2017/QH14 [Tourism Law No.09/2017/QH14].

Prime Minister (2013). Quyet dinh phe duyet Quy hoach tong the phat trien du lich Vietnam den nam 2020, tam nhin den nam 2030 số 201/QĐ-TTg [Decision approving Vietnam Tourism Development Master Plan to 2020, and a Vision to 2030, No.201/QD-TTg].

UNEP (2009). Sustainable Coastal Tourism – an Integrated Planning and Management Approach. ISBN: 978-92-807-2966-5

United Nations Economic and Social Commission for Asia and Pacific (UNESCAP) (1999). United Nations Guidelines on Integrated Planning for Sustainable Tourism Development. New York.

Wang, D., Niu, Y., Lu, L. & Qian, J. (2015). Tourism Spatial Organization of Historical Streets - A Postmodern Perspective: The Examples of Pingjiang Road and Shantang Street, Suzhou, China. Tourism Management, 48, 370-385.


Tình trạng

  • Danh sách trống