ẢNH HƯỞNG CỦA DÂN SỐ TRONG ĐỘ TUỔI ĐẾN TRƯỜNG ĐỐI VỚI ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN Ở VIỆT NAM

Huỳnh Phẩm Dũng Phát

Tóm tắt


 

 

Quy mô của dân số trong độ tuổi đến trường hay quy mô học sinh (HS) đều có những ảnh hưởng nhất định đến quy mô giáo viên (GV) ở các cấp học thông qua nhiều mặt khác nhau. Ở Việt Nam, trong những năm gần đây, số dân trong độ tuổi đi học và HS ở bậc mầm non, tiểu học (TH) tăng đáng kể, tuy nhiên lại có nhiều biến động ở bậc trung học cơ sở, trung học phổ thông. Điều này đã góp phần làm thay đổi số HS trên một GV của từng vùng nói riêng cũng như của cả nước nói chung. Bài viết phân tích quy mô và tốc độ tăng của dân số trong độ tuổi đi học, số HS và GV của từng cấp ở các vùng và trên cả nước trong giai đoạn 2010-2017; qua đó, tác giả so sánh tỉ lệ số dân trong độ tuổi đi học với HS bình quân trên một GV để đánh giá mức độ phù hợp của quy mô đội ngũ GV; từ đó, xác định những tồn tại cần phải giải quyết và đưa ra một số đề xuất đối với ngành giáo dục nhằm xây dựng định hướng phát triển giáo dục phù hợp với tình hình biến động số trẻ thực tế ở từng vùng và từng cấp học trong thời gian tới.


Từ khóa


dân số trong độ tuổi đến trường; giáo viên; học sinh; Việt Nam

Toàn văn:

PDF

Trích dẫn


General Statistics Office (2010-2016). Cac ket qua chu yeu Dieu tra bien dong dan so va ke hoach hoa gia dinh thoi diem ¼ [Major Findings: The 1/4 Time - point Population Change and Family Planning Survey]. Hanoi: Statistical Publishing House.

General Statistics Office (2011-2018). Nien giam thong ke [Statistical Yearbook of Viet Nam]. Hanoi: Statistical Publishing House.

General Statistics Office and United Nations Population Fund (2016). Du bao dan so Viet Nam 2014-2049 [Viet Nam Population Projection 2014-2049]. Hanoi: Vietnam News Agency Publishing House.

Ministry of Education and Training (2011). Thong tu Ban hanh Dieu le truong trung hoc co so, truong trung hoc pho thong va truong pho thong co nhieu cap hoc [Circular Promulgating Middle School, High School, Combined Secondary School’s Charter]. Hanoi.

Ministry of Education and Training (2010). Circular Promulgating the Charter of Primary Schools [Thong tu Ban hanh Dieu le truong tieu hoc]. Hanoi.

Ministry of Education and Training, Ministry of Home Affairs (2015). Thong tu lien tich Quy dinh ve danh muc khung vi tri viec lam va dinh muc so luong nguoi lam viec trong cac co so giao duc mam non cong lap [Joint Circular Prescribing the List of Job Placement Frameworks and The Norms of People Working in Public Preschool Education Institutions]. Hanoi.


Tình trạng

  • Danh sách trống