TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM CHƯƠNG CHẤT KHÍ – VẬT LÍ 10 THEO ĐỊNH HƯỚNG GIÁO DỤC STEM

Nguyễn Thanh Nga, Lê Nguyễn Thanh Thủy

Tóm tắt


 

Bài báo trình bày về việc tổ chức hoạt động trải nghiệm Chương Chất khí – Vật lí 10 theo định hướng giáo dục STEM nhằm phát huy tính tích cực và bồi dưỡng năng lực sáng tạo của học sinh. Bên cạnh đó, hoạt động này cũng giúp học sinh hình thành và phát triển một số năng lực đặc thù STEM như: năng lực thực hành, năng lực giao tiếp giao tiếp và hợp tác… Dựa trên cơ sở nghiên cứu và phân tích nội dung kiến thức Chương Chất khí – Vật lí 10, chúng tôi đề xuất 4 chủ đề hoạt động trải nghiệm Chương Chất khí – Vật lí 10 theo định hướng giáo dục STEM và minh họa cụ thể tiến trình tổ chức của một chủ đề. Trong quá trình thực nghiệm sư phạm, chúng tôi nhận thấy học sinh có biểu hiện cụ thể phù hợp với các đánh giá về tính tích cực và năng lực sáng tạo.

 


Từ khóa


chất khí; giáo dục STEM; hoạt động trải nghiệm; năng lực sáng tạo; tính tích cực

Toàn văn:

PDF

Trích dẫn


Ministry of Education and Training (2018). Chuong trinh giao duc pho thong - Chuong trinh tong the [General education program]. Hanoi: Vietnam Education Publishing House.

Ministry of Education and Training (2019). Tai lieu tap huan Xay dung va Thuc hien cac Chu de giao duc STEM trong truong trung hoc [Training material for building and implementing STEM education themes in high school]. Hanoi: Vietnam Education Publishing House.

Nguyen, T. N, Nguyen, A. D, Phung, V. H, Nguyen, Q. L, Hoang, P. M, & Ngo, T. T (2018). Day học chu de STEM cho hoc sinh trung hoc co so va trung hoc pho thong [Teach STEM topic for secondary and highschool students]. Hochiminh City University of Education Publisher.


Tình trạng

  • Danh sách trống