DẠY HỌC THỐNG KÊ: NGHIÊN CỨU SO SÁNH GIỮA CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO SINH VIÊN SƯ PHẠM

Nguyễn Thị Nga, Trần Nguyên Khánh

Tóm tắt


 

Trong Chương trình (CT) giáo dục phổ thông môn Toán 2018, nội dung thống kê có nhiều sự thay đổi được giảng dạy xuyên suốt từ lớp 2 đến lớp 12, thay vì chỉ được giảng dạy ở lớp 7 và lớp 10 như CT năm 2006. Bài báo trình bày những kết quả nghiên cứu nội dung thống kê ở CT 2018, so sánh đối chiếu với CT 2006 và chương trình đào tạo sinh viên (CTĐTSV) của Khoa Toán – Tin học, Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh. Kết quả cho thấy một số nội dung có đề cập trong CT 2018 nhưng lại chưa xuất hiện tường minh trong CTĐTSV năm 2016. Từ đó, chúng tôi xây dựng một bài khảo sát trên đối tượng SV năm 3 và năm 4 Khoa Toán – Tin học để tìm hiểu quan niệm của họ về những nội dung thống kê mới được đề cập trong chương trình môn Toán 2018 và những khó khăn mà họ gặp phải. Sau cùng, chúng tôi dựa trên những khó khăn mà SV gặp phải, đề xuất một số giải pháp khắc phục.

 


Từ khóa


dạy học thống kê; Chương trình môn Toán 2018; Thống kê mô tả

Toàn văn:

PDF

Trích dẫn


Doan, Q. (Chief Editor), Nguyen, H. D. (Editor), Nguyen, X. L., Dang, H. T., & Tran V. L. (2013). Dai so 10 nang cao [Advanced Algebra 10]. Vietnam Education Publishing House.

Ministry of Education and Training. (December 26th, 2018). Mathematics Education curriculum. Retrieved from https://data.moet.gov.vn/index.php/s/m6ztfi7sUIIGQdY#pdfviewer

Nguyen, C. L. (2008). Xac suat thong ke va Qua trinh ngau nhien [Probability Statistics and random processes]. Vietnam National University, Ho Chi Minh City Publishing House.

Nguyen, N. D. (2017). Mo hinh hoa trong day hoc cac tham so thong ke mo ta o truong pho thong [Modeling in teaching descriptive statistics parameters in high schools]. Master thesis, Ho Chi Minh City University of Education.

Phan, D. C. (Chief Editor), Ton, T. (Editor), Tran, D. C., Tran, P. D., & Tran, K. (2011). Toan 7, tap 2 [Math 7 (Episode 2)]. Hanoi: Vietnam Education Publishing House.

Tran, V. H. (Chief Editor), Vu, T. (Editor), Doan, M. C., Do, M. H., & Nguyen, T. T. (2013). Dai so 10 [Algebra 10]. Hanoi: Vietnam Education Publishing House.

Tran, V. H. (Chief Editor), Vu, T. (Editor), Doan, M. C., Do, M. H., & Nguyen, T. T. (2013). Dai so 10, Sach giao vien [Algebra 10 (Teacher Textbook)]. Hanoi: Vietnam Education Publishing House.


Tình trạng

  • Danh sách trống