TÁC ĐỘNG XÃ HỘI TRONG QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN QUY HOẠCH MẠNG LƯỚI CÁC TRƯỜNG SƯ PHẠM Ở VIỆT NAM

Phạm Hồng Quang, Nguyễn Danh Nam

Tóm tắt


 

Bài viết trình bày một số định hướng quy hoạch mạng lưới các trường sư phạm ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay và một số thách thức đặt ra của hệ thống đào tạo giáo viên. Qua khảo sát thực tiễn và phỏng vấn chuyên gia, bài viết chỉ ra một số tác động xã hội mang tính tích cực và tiêu cực trong quá trình thực hiện quy hoạch mạng lưới, đồng thời đề xuất các giải pháp giảm thiểu các tác động xã hội mang tính tiêu cực, hình thành mạng lưới các trường sư phạm có chất lượng, đáp ứng yêu cầu đào tạo giáo viên trong bối cảnh mới.


Từ khóa


quy hoạch; quy hoạch sư phạm; mạng lưới sư phạm; tác động xã hội; đào tạo giáo viên

Toàn văn:

PDF

Trích dẫn


Adele, G. (2009). Restructuring teacher education. Issues in Education Policy, 6, Centre for Education Policy Development.

Craig, C. J. (2016). Structure of teacher education. In Loughran, J., Hamilton, M. L. (Editors). International Handbook of Teacher Education, Springer, 69-135.

Jakupec, V., Meier, B., & Nguyen, V. C. (2006). Some international trends in developing teaching programs and the connection with general education curriculum in Vietnam [Cac xu huong quoc te trong xay dung chuong trinh day hoc va su lien he voi chuong trinh trung hoc pho thong o Viet Nam]. Vietnam Journal of Education, 40(2), 54-57.

Nguyen, T. B. (2013). Nghien cuu de xuat cac giai phap cai cach cong tac dao tao, boi duong giao vien [Research on proposing some measures for renovating teachers’ training and re-training]. Hanoi: Scientific Project at State level, Vietnam Peace and Development Fund.

Nguyen, T. H., & Ha, T. T. T. (2016). De xuat xay dung mo hinh dao tao giao vien o Viet Nam trong boi canh hoi nhap quoc te [Proposing to build teacher education model for Vietnam in global integration context]. Vietnam Journal of Education, October Special Issue, 49-52.

Pham, H. Q. (2013). Phat trien chuong trinh dao tao giao vien: Nhung van de li luan va thuc tien [Developing teacher education curriculum: Issues on theory and practice]. Thai Nguyen: Thai Nguyen University Publishing House.

Pham, H. Q., & Nguyen, D. N. (2019a). Thuc trang van de quy hoach mang luoi cac truong su pham o Viet Nam [Real situation of restructuring the network of teacher education institutions in Vietnam]. Journal of Educational Science, (22), 9-17.

Pham, H. Q., & Nguyen, D. N. (2019b). Quan diem va nguyen tac quy hoach mang luoi cac truong su pham o Viet Nam [Viewpoints and principles of restructuring the network of teacher education institutions in Vietnam]. Thai Nguyen Journal of Science and Technology, Thai Nguyen University, 209(16), 108-114.


Tình trạng

  • Danh sách trống