THỰC TRẠNG DẠY HỌC TÍCH HỢP KĨ NĂNG THỰC HÀNH XÃ HỘI CHO HỌC SINH THÔNG QUA TIẾT HỌC THỂ DỤC TẠI MỘT SỐ TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG Ở THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Huỳnh Trung Phong

Tóm tắt


 

 

Từ nhu cầu thực tế cuộc sống, chúng tôi đã tiến hành nghiên cứu vấn đề tích hợp phát triển kĩ năng thực hành xã hội (THXH) cho học sinh (HS) thông qua tiết học thể dục tại một số trường trung học phổ thông (THPT) ở Thành phố Hồ Chí Minh (TPHCM). Bài viết sử dụng các phương pháp nghiên cứu như tham khảo, tổng hợp và phân tích tài liệu có liên quan; điều tra bằng bảng hỏi; thống kê toán. Kết quả nghiên cứu đã xác định được mức độ quan tâm của giáo viên và HS về kĩ năng THXH, mức độ kĩ năng THXH của HS được sử dụng trong tiết học thể dục và thực trạng việc tích hợp phát triển kĩ năng THXH cho HS thông qua tiết học thể dục; từ đó, đề xuất 5 biện pháp nhằm nâng cao kĩ năng THXH của HS thông qua giờ học thể dục tại một số trường THPT ở Thành phố Hồ Chí Minh.

 


Từ khóa


dạy học tích hợp; kĩ năng thực hành xã hội; học sinh trung học phổ thông

Toàn văn:

PDF

Trích dẫn


Bich Thuy (2018). Tai sao can day ki nang song cho tre [Why need to teach life skills to children]. The Western Australian International School System. Retrieved from https://wass.edu.vn/wass_new/vi/tai-sao-can-phai-day-ky-nang-song-cho-tre.html

Bui, H. (2015). Tu dien giao duc hoc [Educational Dictionary]. Hanoi: Science and Technology Publishing House.

Huynh, V. S. (2012). Phat trien ki nang mem cho sinh vien dai hoc su pham [Development of soft skills for University of Education students]. Hochiminh City: Viet Nam Education Publishing House.

Huynh, V. S., & Nguyen, T. D. M. (2016). Phat trien nang luc day hoc tich hop - phan hoa cho giao vien cac cap hoc pho thong [Developing capacity of integrated teaching - differential teaching for teachers of all general education levels]. Hochiminh City: Ho Chi Minh City University of Education Publishing House.

Nguyen, D. (2018). Tam quan trong cua ki nang mem doi voi gioi tre hien nay [The importance of soft skills for today's young people]. Retrieved from https://kenhtuyensinh.vn/tam-quan-trong-cua-ky-nang-mem-doi-voi-gioi-tre-hien-nay

Nguyen, T. K. D. (2014). Day hoc tich hop trong chuong trinh giao duc pho thong [Integrated teaching in general education curriculum]. Hochiminh City: Proceedings of Scientific Conference Seminor integrated teaching & differentiated teaching in high schools to meet the needs of curriculum and textbook innovation after 2015.

UNESCO (1968). Integrated Conference on Sciences Teaching. Varna (Bungari).


Tình trạng

  • Danh sách trống