ĐÁNH GIÁ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC SĨ TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Nguyễn Chung Hải, Bùi Trần Quỳnh Ngọc

Tóm tắt


 

Bài viết đề cập kết quả đánh giá chất lượng chương trình đào tạo (CTĐT) trình độ thạc sĩ hiện hành tại Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh (ĐHSP TPHCM). Nội dung đánh giá được tiến hành theo 7 tiêu chuẩn được chúng tôi tổng hợp và đề xuất, gồm: mục tiêu CTĐT, chuẩn đầu ra (CĐR) của CTĐT, bản mô tả của CTĐT, cấu trúc và nội dung của CTĐT, đề cương chi tiết, phương pháp dạy học, phương pháp đánh giá kết quả học tập. Nghiên cứu được thực hiện với phương pháp điều tra bằng bảng hỏi trên các đối tượng là giảng viên và cán bộ quản lí tham gia đào tạo trình độ thạc sĩ và phương pháp nghiên cứu sản phẩm với sản phẩm là các văn bản CTĐT hiện hành. Kết quả cho thấy, có 2 tiêu chuẩn về mục tiêu, phương pháp dạy học được đánh giá ở mức “khá”; tiêu chuẩn về CĐR, bản mô tả, cấu trúc và nội dung của CTĐT, đề cương chi tiết, phương pháp đánh giá kết quả học tập được đánh giá ở mức “trung bình”. Kết quả đánh giá là cơ sở thực tiễn quan trọng để đề xuất các biện pháp nhằm nâng cao chất lượng CTĐT trình độ thạc sĩ của Trường.

 


Từ khóa


đánh giá; chương trình đào tạo thạc sĩ; Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

Toàn văn:

PDF

Trích dẫn


Ministry of Education and Training (2016). Quy dinh ve Tieu chuan danh gia chat luong chuong trinh đao tao cac trinh do cua giao duc dai hoc [Provisions on Criteria for evaluating the quality of training programs at all levels of higher education]. Hanoi.

Nguyen, H. L., Pham, C. B., & Nguyen, N. Q. L. (2014). Chuong trinh đao tao tich hop Tu thiet ke den van hanh [Integrated training program From design to operation]. Viet Nam National University Ho Chi Minh City Publishing House.

Nguyen, V. K. (2013). Phat trien chuong trinh giao duc [Educational program development]. Hanoi: Education Publishing House.

Porteous, N. L., Stewart, P. J., & Sheldrick, B. J. (1997). Guiding principles for program evaluation in Ontario Health Units. Public Health & Epidemiology Report Ontario.

Viet Nam National University Ho Chi Minh City (2016). Tai lieu huong dan danh gia chat luong cap chuong trinh theo Tieu chuan AUN-QA [Guide to AUN-QA Assessment at Programme Level]. Viet Nam National University Ho Chi Minh City Publishing House.


Tình trạng

  • Danh sách trống