ỨNG DỤNG KĨ THUẬT LẬP CHỈ MỤC KHÔNG GIAN TRONG XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU KHOÁNG SẢN

Nguyễn Sách Thành, Nguyễn Như Hùng, Đậu Thanh Bình

Tóm tắt


 

Quản lí tài nguyên khoáng sản là một bài toán quan trọng trong chiến lược phát triển bền vững của mỗi quốc gia; trong đó, cơ sở dữ liệu không gian khoáng sản là một thành phần chính của hệ thống quản lí. Ngày nay, với sự phát triển của các công nghệ thu thập và xử lí thông tin, thì dữ liệu không gian về tài nguyên khoáng sản ngày càng lớn. Điều này, đã đặt ra cho bài toán truy vấn nhanh dữ liệu không gian với hàng triệu bản ghi trở nên phức tạp. Để giải quyết bài toán dữ liệu không gian lớn, kĩ thuật lập chỉ mục không gian thường được sử dụng. Trong bài báo này, nhóm tác giả sẽ ứng dụng kĩ thuật lập chỉ mục không gian trong xây dựng cơ sở dữ liệu khoáng sản trên PostGIS; đồng thời, đánh giá khả năng truy vấn không gian trong trường hợp sử dụng và không sử dụng chỉ mục. Kết quả cho thấy, thời gian truy vấn khi sử dụng chỉ mục không gian nhanh hơn rất nhiều.

 


Từ khóa


cơ sở dữ liệu tài nguyên khoáng sản; PostGIS; chỉ mục không gian

Toàn văn:

PDF

Trích dẫn


Angel Marquez (2015). PostGIS Essentials. Birmingham: Packt Publishing.

Chengkun, L., Rui, M. & Zhang, L. (2020). Analysis of Spatial Indexing Mechanism and Its Application in Data Management: A Case Study on Spatialite Database. Retrieved from https://www.researchgate.net/publication/338657937_Analysis_of_Spatial_Indexing_Mechanism_and_Its_Application_in_Data_Management_A_Case_Study_on_Spatialite_Database

Du, V. T. (2009). Nghien cuu chinh sach quan lí tai nguyen khoang san bien tai Viet Nam [Research policy on management of marine mineral resources in Vietnam]. Retrieved from https://www.researchgate.net/publication/280942930 Dinh huong chinh sach QLTN va EITI khoang san bien VN

Ernest, O., Ogbonna, A., Alli-Shehu, B. & Maduakolam, C. (2015). Mineral resources management information system. European Journal of Computer Science and Information System, 3(2), 13-23.

Hellerstein, J. M., Jeffrey, F. N. & Avi, P. (1995). Generalized Search Trees for Database Systems. Proceedings of the 21th International Conference on Very Large Data Bases, 562-573.

Nguyen, H. P., Le, A. T., Pham, Q. H., Nguyen, K. V. (2009). Ung dung cong nghe WebGIS xay dung co so du lieu dia chat khoang san, dia chat moi truong va tai bien dia chat cac vung bien Viet Nam [Application of WebGIS technology to build a database of geological minerals, environmental geology and geological assets in Vietnam's territorial waters]. Retrieved from http://www.idm.gov.vn/Data/TapChi/2009/A315/A71.htm

Nguyen, T. T. (2009). Indexing PostGIS databases and spatial Query performance evaluations. International Journal of Geoinformatics, 5(3), 1-9.

Neelabh, P., Mohammadhani, F., Ramez, E. & Kulsawasd, J. (2015). Performance comparison of spatial indexing structures for different query types. Proceedings of 57th IRF International Conference, 43-50.

Vikram, N., Jialin, D., Mohammad, A. & Tim, K. (2019). Learning Multi-dimensional Indexes. SIGMOD '20: Proceedings of the 2020 ACM SIGMOD International Conference on Management of Data, 985-1000.

Vo, Q. M. (2012). Danh gia thuc trang va tien nang khai thac mot so san pham tu nguon tai nguyen set o DBSCL [Assessing the current status and potential of exploiting some products from clay resources in the Mekong Delta]. Retrieved from https://www.researchgate.net/publication/266494553_Danh_gia_thuc_trang_va_tiem_nang_khai_thac_mot_so_san_pham_tu_nguon_tai_nguyen_set_o_DBSCL


Tình trạng

  • Danh sách trống