ÁP DỤNG PHƯƠNG PHÁP NỘI SUY NGHỊCH ĐẢO KHOẢNG CÁCH CÓ TRỌNG SỐ ĐÁNH GIÁ PHÂN BỐ KHÔNG GIAN TÀI SẢN SINH KẾ TẠI TỈNH ĐỒNG THÁP

Huỳnh Song Nhựt, Nguyễn An Bình, Nguyễn Ngọc Ẩn, Trần Anh Phương, Phạm Việt Hòa, Vũ Quang Huy

Tóm tắt


 

 

Việc tính toán các chỉ số sinh kế góp phần nắm bắt sự khác biệt về sinh kế của các hộ nông dân trên một khu vực nghiên cứu nhất định. Tuy nhiên, công tác điều tra sinh kế sẽ bị giới hạn bởi nhiều yếu tố như chi phí, nhân công, khoảng cách khiến cho các điểm điều tra không thể bao trọn cả vùng nghiên cứu. Các phương pháp thống kê không gian mà cụ thể là phương pháp nội suy cho phép tính toán giá trị tại một vị trí thông qua các giá trị tại những vị trí đã biết bao quanh nó. Nghiên cứu áp dụng phương pháp IDW (Inverse Distance Weighting) để tính toán chỉ số tài sản sinh kế LAI (Livelihood Asset Index) cho toàn bộ khu vực gồm 3 huyện Tam Nông, Tháp Mười và Tân Hồng. Kết quả cho thấy, có sự phân bố không đồng đều về các nguồn vốn và chỉ số tài sản sinh kế giữa các xã cũng như các huyện trong khu vực nghiên cứul; đồng thời, còn chứng minh rằng, phương pháp IDW là một công cụ hữu hiệu trong thống kê không gian với độ chính xác cao. Hơn nữa, kết quả của nghiên cứu có thể được dùng để đánh giá hiện trạng sinh kế, góp phần tạo sự liên kết giữa các vùng trong khu vực nghiên cứu và hướng đến phát triển bền vững.


Từ khóa


IDW; tài sản sinh kế; thống kê không gian

Toàn văn:

PDF

Trích dẫn


Aazami, M., & Shanazi, K. (2020). Tourism wetlands and rural sustainable livelihood: The case from Iran. Journal of Outdoor Recreation and Tourism, 30, 100284. doi:https://doi.org/10.1016/j.jort.2020.100284

Atta, H. A. (2020). Assessment and geographic visualization of salinity of Tigris and Diyala Rivers in Baghdad City. Environmental Technology & Innovation, 17, 100538. doi:https://doi.org/10.1016/j.eti.2019.100538

Bires, Z., & Raj, S. (2020). Tourism as a pathway to livelihood diversification: Evidence from biosphere reserves, Ethiopia. Tourism Management, 81, 104159. doi:https://doi.org/10.1016/j.tourman.2020.104159

Brülhart, M., Cadot, O., & Himbert, A. (2019). Let There Be Light: Trade and the Development of Border Regions. CEPR Discussion Papers(13515).

Cao Duong, P., & Nasahara, K. (2018). Land cover change mapping and monitoring using a combination of high-resolution multi-sensor remote sensing imagery and ancillary data with machines learning technique in the tropical region.

Chen, W.-H., Hsu, H.-J., Kumar, G., Budzianowski, W. M., & Ong, H. C. (2017). Predictions of biochar production and torrefaction performance from sugarcane bagasse using interpolation and regression analysis. Bioresource Technology, 246, 12-19. doi:https://doi.org/10.1016/j.biortech.2017.07.184

Esmaeilbeigi, M., Chatrabgoun, O., Hosseinian-Far, A., Montasari, R., & Daneshkhah, A. (2020). A low cost and highly accurate technique for big data spatial-temporal interpolation. Applied Numerical Mathematics, 153, 492-502. doi:https://doi.org/10.1016/j.apnum.2020.03.009

Harman, B. I., Koseoglu, H., & Yigit, C. O. (2016). Performance evaluation of IDW, Kriging and multiquadric interpolation methods in producing noise mapping: A case study at the city of Isparta, Turkey. Applied Acoustics, 112, 147-157. doi:https://doi.org/10.1016/j.apacoust.2016.05.024

Hu, S., Cheng, Q., Wang, L., & Xu, D. (2013). Modeling land price distribution using multifractal IDW interpolation and fractal filtering method. Landscape and Urban Planning, 110, 25-35. doi:https://doi.org/10.1016/j.landurbplan.2012.09.008

Johnston, K., Ver Hoef, J., Krivoruchko, K., & Lucas, N. (2004). Using ArcGIS geostatistical analyst. In (pp. 300).

Kuang, F., Jin, J., He, R., Ning, J., & Wan, X. (2020). Farmers' livelihood risks, livelihood assets and adaptation strategies in Rugao City, China. Journal of Environmental Management, 264, 110463. doi:https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2020.110463

Lu, G. Y., & Wong, D. W. (2008). An adaptive inverse-distance weighting spatial interpolation technique. Computers & Geosciences, 34(9), 1044-1055. doi:https://doi.org/10.1016/j.cageo.2007.07.010

Mito, Y., Ismail, M. A. M., & Yamamoto, T. (2011). Multidimensional scaling and inverse distance weighting transform for image processing of hydrogeological structure in rock mass. Journal of Hydrology, 411(1), 25-36. doi:https://doi.org/10.1016/j.jhydrol.2011.09.018

Paul, S., Das, T. K., Pharung, R., Ray, S., Mridha, N., Kalita, N.,… Singh, A. K. (2020). Development of an indicator based composite measure to assess livelihood sustainability of shifting cultivation dependent ethnic minorities in the disadvantageous Northeastern region of India. Ecological Indicators, 110, 105934. doi:https://doi.org/10.1016/j.ecolind.2019.105934

You, H., & Zhang, X. (2017). Sustainable livelihoods and rural sustainability in China: Ecologically secure, economically efficient or socially equitable? Resources, Conservation and Recycling, 120, 1-13. doi:https://doi.org/10.1016/j.resconrec.2016.12.010


Tình trạng

  • Danh sách trống