ẢNH HƯỞNG CỦA TÍNH CHẤT DI ĐỘNG VÀ NGẬP NƯỚC ĐẾN ĐA DẠNG VÀ THÀNH PHẦN LOÀI CỦA THỰC VẬT CÓ HOA Ở VÙNG ĐẤT CÁT TỈNH QUẢNG TRỊ

Hoàng Xuân Thảo

Tóm tắt


 

Nghiên cứu nhằm đánh giá ảnh hưởng của tính chất ngập nước và di động của đất cát đến độ giàu loài (S), độ đa dạng Simpson (1-D) và thành phần loài của thực vật có hoa ở vùng đất cát tỉnh Quảng Trị. Thành phần loài được điều tra bằng 455 ô tiêu chuẩn kích thước 100m2 được thiết lập ngẫu nhiên ở thảm thực vật tự nhiên. Sự khác biệt về thành phần loài và các chỉ số đa dạng giữa các sinh cảnh được đánh giá bằng phân tích đa biến hoán vị (PERMANOVA), phân tích tỉ lệ phần trăm giống nhau (SIMPER) và phân tích phương sai (ANOVA) post-hoc test Tukey. Kết quả nghiên cứu thể hiện các chỉ số đa dạng và thành phần loài khác nhau có ý nghĩa giữa các sinh cảnh đất cát cố định, ngập nước và di động. Độ đa dạng và độ giàu loài trên toàn thảm thực vật tự nhiên tương ứng 311 loài và 0,92. Các chỉ số đa dạng trung bình khác nhau có ý nghĩa và tăng dần từ đất cát di động (S = 3,74, 1-D = 0,31) đến đất cát ngập nước (S = 6,69, 1-D = 0,5), đất cát cố định (S = 15,11, 1-D = 0,7). Nghiên cứu cung cấp cơ sở khoa học cho công tác bảo tồn và phục hồi thảm thực vật vùng đất cát tỉnh Quảng Trị.


Từ khóa


đa dạng; đất cát; Quảng Trị; thành phần loài; thực vật có hoa

Toàn văn:

PDF

Trích dẫn


Anderson, M. J. (2001). A new method for non‐parametric multivariate analysis of variance. Austral ecology, 26(1), 32-46.

Avis, A. M., & Lubke, R. A. (1996). Dynamics and succession of coastal dune vegetation in the Eastern Cape, South Africa. Landscape and Urban Planning, 34(3-4), 237-253.

Cherry, J. A. (2011). Ecology of Wetland Ecosystems: Water, Substrate, and Life. Nature Education Knowledge, 3(10), 16.

Clarke, K. R. (1993). Non‐parametric multivariate analyses of changes in community structure. Australian journal of ecology, 18(1), 117-143.

Criddle, R. S., Hopkin, M. S., McArthur, E. D., & Hansen, L. D. (1994). Plant distribution and the temperature coefficient of metabolism. Plant, Cell & Environment, 17(3), 233-243.

Dangol, D. R. (2009). Reciprocal Relation Between Population and Environment: Innovations on Flora Data Collection. Journal of the Institute of Agriculture and Animal Science, 30, 143.

Isermann, M. (2011). Patterns in species diversity during succession of coastal dunes. Journal of Coastal Research, 27(4), 661-671.

Magurran, A. E. (2004). Measuring Biological Diversity. Oxford: Blackwell Publishing.

Mahdavi, P., & Bergmeier, E. (2016). Plant functional traits and diversity in sand dune ecosystems across different biogeographic regions. Acta oecologica, 74, 37-45.

Martínez, M. L., Moreno-Casasola, P., & Vázquez, G. (1997). Effects of disturbance by sand movement and inundation by water on tropical dune vegetation dynamics. Canadian Journal of Botany, 75(11), 2005-2014.

Martínez, M. L., Vázquez, G., & Sánchez Colón, S. (2001). Spatial and temporal variability during primary succession on tropical coastal sand dunes. Journal of Vegetation Science, 12(3), 361-372.

Maun, A. M. (2009). The biology of coastal dunes sand. Oxford and New York: Oxford University Press.

Moreno-Casasola, P., & Espejel, I. (1986). Classification and ordination of coastal sand dune vegetation along the Gulf and Caribbean Sea of Mexico. Vegetatio, 66(3), 147-182.

Nguyen, T. B. (1997). Cam nang tra cuu va nhan biet cac ho thuc vat hat kin o Viet Nam [Handbook for searching and identifying families of Angiosperms in Vietnam]. Hanoi: Agriculture Publishing House.

Nguyen, D. K., Nguyen, A. H., Nguyen, M. H., Luu, T. A., Nguyen, V. D., & Nguyen, V. L. (2006-2007). Nghien cuu danh gia thoai hoa dat tinh Quang Tri phuc vu quy hoach phat trien ben vung, phong tranh giam nhe thien tai [Research and evaluate land degradation in Quang Tri for sustainable development planning and natural disaster mitigation]. Ha Noi: Institute of Geography - Vietnam Academy of Science and Technology.

Nguyen, H. T., Huynh, N., Tran, T. V., & Nguyen, V. L. (2004). Nghien cuu giai phap tong the, su dung hop li cac dai cat ven bien mien Trung tu Quang Binh den Binh Thuan (KC 08-21) [Research on the overall solution, rational use of coastal sand strips in central region from Quang Binh to Binh Thuan (KC 08-21)]. Ha Noi: Institute of Geography - Vietnam Academy of Science and Technology.

Nguyen, H. T. (2007). Tham thuc vat tinh Quang Tri [Quang Tri province vegetation]. Ha Noi: Science and Technology Publishing House.

Nguyen, H. T., & Vu, A. T. (2009). Tham thuc vat ven bo Binh Tri Thien [Coastal vegetation of Binh Tri Thien]. Collection of the 3rd Conference on Ecology and Biological Resources. Hanoi: Agriculture Publishing House.

Nguyen, Q. V., Le, D. T., & Nguyen, N. N. (2014). Buoc dau thanh lap ban do thoai hoa dat theo WOCAT o mot so xa thuoc huyen Hai Lang, tinh Quang Tri [Initially set up land degradation maps according to WOCAT in some communes of Hai Lang district, Quang Tri province]. Journal of Science and Technology, Hue University of Sciences, 1(1), 124-134.

Pham, H. H. (1999 & 2003). Cay co Viet Nam [An Illustrated Flora of Vietnam], I to III. Ho Chi Minh: Tre Publishing House.

Simpson, E. H. (1949). Measurement of diversity. Nature, 163(4148), 688-688.

Stankeviciute, J. (2001). Correlation between species number and homogeneity in plant communities of the Lithuanian seacoast. Biologija, 2, 105-107.

Tilk, M., Tullus, T., & Ots, K. (2017). Effects of environmental factors on the species richness, composition and community horizontal structure of vascular plants in Scots pine forests on fixed sand dunes. Silva Fennica, 51.

Tran, T. H. (2017). Nghien cuu dac trung cac he sinh thai rung ven bien o tinh Quang Tri; de xuat cac giai phap bao ve va phat trien [Studying characteristics of coastal forest ecosystems in Quang Tri province; propose solutions for protection and development]. Doctoral Thesis, Institute of Science and Technology - Vietnam Academy of Science and Technology, Hanoi.

Vietnam Academy of Science and Technology (2002-2007). Thuc vat chi Viet Nam [Flora of VietNam], 1 to 11. Hanoi: Science and Technology Publishing House.


Tình trạng

  • Danh sách trống