KHẢO SÁT THÀNH PHẦN LOÀI GIÁP XÁC ĐÁNH BẮT Ở VÙNG BIỂN THUỘC TỈNH BÌNH THUẬN

Trần Thụy Đông Hòa, Phạm Cử Thiện

Tóm tắt


 

 

Khảo sát những loài giáp xác ở biển thu được từ 15 tàu thuyền đánh bắt xa và gần bờ ở cảng Phan Thiết tỉnh Bình Thuận. Khảo sát được thực hiện vào mùa mưa năm 2016 và mùa khô năm 2017. Kết quả định loại đã xác định được 32 loài giáp xác ở biển thuộc 1 lớp, 2 bộ, 18 họ, 25 giống bằng phương pháp hình thái so sánh. Trong đó, 4 loài tại khu vực nghiên cứu có tên trong Sách Đỏ Việt Nam là Panulirus versicolor, Charybdis feriata, Ranina ranin và Thenus orientalis. Kết quả khảo sát cho thấy, nhiều loài động vật giáp xác thuộc khu vực biển Bình Thuận có giá trị kinh tế cao. Với phương thức khai thác không thân thiện với môi trường của một số tàu cá như lưới cào đáy và cào bay cùng với việc sử dụng lưới có mắt quá nhỏ, vi phạm về quy định mắt lưới đánh bắt gây ra những thiệt hại nghiêm trọng cho đa dạng sinh học cũng như các loài giáp xác biển. Cơ quan quản lí địa phương cần lưu ý việc bảo vệ và mở rộng nghiên cứu các loài giáp xác, đặc biệt là những loài có tên trong Sách Đỏ tại vùng biển này nhằm bảo vệ nguồn lợi thủy sản và đa dạng sinh học ở biển Việt Nam.


Từ khóa


Giáp xác; cảng Phan Thiết; biển Bình Thuận

Toàn văn:

PDF

Trích dẫn


Ahyong, S. T. (2001). Revision of the Australian Stomatopod Crustacea. Records of the Australian Museum, Supplement. Sydney: The Australian Museum.

Burke, L., Selig, E., & Spalding, M. (2002). Reefs at Risk in Southeast Asia. Washington, DC: World Resources Institute.

FAO. (1998). FAO Species Identification Guide For Fishery Purposes. Living Marine Resources Of The Western Central Pacific. Vol 2. Cephalopods, crustaceans, holothurians and sharks. Rome.

Hoang, D. T. (2018). Thanh phan loai dong vat day o vinh Xuan Dai, tinh Phu Yen [Diversity species composition of benthic animal at Xuan Dai gulf Phu Yen province]. Hue University Journal of Science, 127(1B), 59-72. doi: 10.26459/hueuni-jns.v127i1B.4837

Holthuis, L. B., & Manning, R. B. (1990). Researches on Crustacea. Crabs of the Subfamily Dorippinae MacLeay, 1838, from the Indo-West Pacific Region (Crustacea: Decapoda: Dorippidae). Japan: Shimoda.

Luu, T. A., Nguyen, D. K., & Ha, Q. Q. (2011). Bao ton da dang sinh hoc Khu bao ton bien Hon Cau – Ca Na [Biodiversity conservation of Hon Cau - Ca Na marine protected area]. Proceedings of the 4th National Scientific Conference On Ecology and Biological Resources, Hanoi, 21 October 2011 (p. 457). Hanoi: Agricultural Publisher House.

Ministry of Natural Resources and Environment (2016). Huong dan dieu tra da dang sinh hoc dong vat khong xuong song co lon o day Guidelines for investigating large bottom invertebrates biodiversity [Huong dan dieu tra da dang sinh hoc dong vat khong xuong song co lon o day].

Ministry of Science and Teachnology (2007). Vietnam's Red Data Book. Part 1 Animals [Sach Do Viet Nam. Phan 1 Dong vat]. Hanoi: Publishing House for Science and Technology.

Ng, P. K. L., Joelle, C. Y. L., & Aungtonya, C. (2002). The box and moon crabs of Thailand, with description of a new species of Calappa (Crustacea: Brachyura: Calappidae, Matutidae). Phuket Marine Biological Center Special Publication, 23(2), 341-360.

Nguyen, V. C., & Pham, T. D. (1995). Danh muc tom bien Viet nam [Check list of marine shrimps and lobster in Vietnam]. Ho Chi Minh City: Science and Technics Publishing House.

Nguyen, V. C., Dang, N. T., & Pham, T. D. (2000). Dong vat chi Viet Nam. Tap 1. Tom Bien. Penaeoidea, Nephropoidea, Palinuroidea, Gonodactyloidea, Lysiosquilloidea, Squilloidea [Fauna of Vietnam]. Hanoi: Science and Technics Publishing House.

Nguyen, V. X. (2004). Vai loai giap xac theo dong thoi gian [Some of the Crustaceans following timeline]. Ho Chi Minh City: Tre Publisher House.

Nguyen, V. X. (2010). Vai loai giap xac theo dong thoi gian [Some of the Crustaceans following timeline]. Ho Chi Minh City: Agricultural Publisher House.

Pham, T. D., & Dao, T. H. (2009). Mo ta cac loai giap xac (Crustacea) moi phat hien o bien Viet Nam qua chuyen thu mau tren tau “Vien si OPARIN” [Description of new found species of Crustacea in Viet Nam collected during the exploration of “Oparin Academic” cruise]. Collection of Marine Research Works, XVI, 130-144.

Poore, G. C. B., & Ahyong, S. T. (2004). Marine decapod crustacea of southern Australia: a guide to identification: with chapter on Stomatopoda. Collingwood: CSIRO Pub.

The Marine Species Identification Portal. Retrieved from http://species-identification.org/index.php

Wagner, H. P. (1986). A revision of the genus Doclea Leach, 1815 (Crustacea, Brachyura, Majidae). Bulletin du Muséum national d'histoire naturelle. Section A, Zoologie, biologie et écologie animales, 893-953). Paris.

World Register of Marine Species. Retrieved from http://www.marinespecies.org/


Tình trạng

  • Danh sách trống