KHẢO SÁT HOẠT TÍNH ỨC CHẾ QUÁ TRÌNH PEROXIDE HÓA LIPID CỦA CÁC CHỦNG VI NẤM NỘI SINH PHÂN LẬP TỪ CÂY TRANG Kandelia candel Ở RỪNG NGẬP MẶN CẦN GIỜ

Trần Thị Minh Định, Nguyễn Ngọc Phương, Nguyễn Thị Hằng, Dương Thúc Huy

Tóm tắt


 

Cây Trang rừng ngập mặn đã được chứng minh giàu các hợp chất phenol và flavonoid nên có hoạt tính kháng oxy hóa mạnh. Chính vì vậy, vi nấm nội sinh phân lập từ cây Trang có tiềm năng tạo ra chất kháng oxy hóa có hoạt tính mạnh. Trong nghiên cứu này, chúng tôi phân lập vi nấm nội sinh từ lá và rễ cây Trang, khảo sát một số đặc điểm sinh học cơ bản của chúng và khảo sát hoạt tính kháng oxy hóa của cao ethyl acetate chiết xuất từ 4 chủng vi nấm nội sinh này bằng phương pháp khảo sát năng lực khử và khảo sát hoạt tính ức chế quá trình peroxide hóa lipid. Kết quả thu được 4 chủng vi nấm nội sinh từ lá và rễ cây Trang, được bảo quản trong bộ sưu tập giống của Phòng Thí nghiệm Sinh hóa – Vi sinh, Khoa Sinh học, Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh với mã số UP-15, UP-16, UP-17, UP-18. Cao ethyl acetate của 4 chủng nấm đều thể hiện năng lực khử. Cao ethyl acetate của chủng UP-15 thể hiện hoạt tính ức chế peroxide hóa lipid với giá trị IC50396 μg/ml.

 


Từ khóa


hoạt tính kháng oxy hóa; rừng ngập mặn Cần Giờ; vi nấm nội sinh; Kandelia candel; hoạt tính ức chế quá trình peroxide hóa lipid

Toàn văn:

PDF

Trích dẫn


Bajpai, Sharma, Kang, & Beak. (2014). Antioxidant, lipid peroxidation inhibition and free radical scavenging efficacy of a diterpenoid compound sugiol isolated from Metasequoia glyptostroboides. Asian Pacific Journal of Tropical Medicine, 7(1), 9-15. https://doi.org/10.1016/S1995-7645(13)60183-2

Félix, R., Valentão, P., Andrade, P. B., Félix, C., Novais, S. C., & Lemos, M. F. L. (2020). Evaluating the In Vitro Potential of Natural Extracts to Protect Lipids from Oxidative Damage. Antioxidants, 9(3), 231. https://doi.org/10.3390/antiox9030231

Huang, W.-Y., Cai, Y.-Z., Xing, J., Corke, H., & Sun, M. (2007). A potential antioxidant resource: Endophytic fungi from medicinal plants. Economic Botany, 61(1), 14. https://doi.org/10.1663/0013-0001(2007)61[14:APAREF]2.0.CO;2

Oyaizu, M. (1986). Studies on Products of Browning Reaction. The Japanese Journal of Nutrition and Dietetics, 44(6), 307-315. https://doi.org/10.5264/eiyogakuzashi.44.307

Ravindran, C., Naveenan, T., Varatharajan, G. R., Rajasabapathy, R., & Meena, R. M. (2012). Antioxidants in mangrove plants and endophytic fungal associations. Botanica Marina, 55(3), 269-279. https://doi.org/10.1515/bot-2011-0095

Ruma, Kumar, & Prakash. (2013). Antioxidant, anti-inflammatory, antimicrobial and cytotoxic properties of fungal endophytes from Garcinia species. International Journal of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences, 5, 889-897.

Siriwach, R., Kinoshita, H., Kitani, S., Igarashi, Y., Pansuksan, K., Panbangred, W., & Nihira, T. (2014). Bipolamides A and B, triene amides isolated from the endophytic fungus Bipolaris sp. MU34. The Journal of Antibiotics, 67(2), 167-170. https://doi.org/10.1038/ja.2013.103

Theantana, T., Kanjanapothi, D., & Lumyong, S. (2012). In vitro Inhibition of Lipid Peroxidation and the Antioxidant System of Endophytic Fungi from Thai Medicinal Plants. Chiang Mai Journal of Science, 39, 429-444.

Wang, Z., Li, Z., Ye, Y., Xie, L., & Li, W. (2016). Oxidative Stress and Liver Cancer: Etiology and Therapeutic Targets. Oxidative Medicine and Cellular Longevity, 2016. https://doi.org/10.1155/2016/7891574

Wei, Zhou, & Lin (2010). Antioxidant activities of extract and fractions from the hypocotyls of the mangrove plant Kandelia candel . International Journal of Molecular Sciences, 11(10), 4080-4093. https://doi.org/10.3390/ijms11104080

Yanishlieva, N. V., Marinova, E., & Pokorný, J. (2006). Natural antioxidants from herbs and spices. European Journal of Lipid Science and Technology, 108(9), 776-793. https://doi.org/10.1002/ejlt.200600127

Zhao, Shan, Mou, & Zhou. (2011). Plant-derived bioactive compounds produced by endophytic fungi. Mini Reviews in Medicinal Chemistry, 11(2), 159-168. https://doi.org/10.2174/138955711794519492


Tình trạng

  • Danh sách trống