TỔNG HỢP AMPHIPHILIC DIBLOCK POLY(GLUTAMIC ACID)-B-POLY(BENZYL GLUTAMATE-R-OCTADECYL GLUTAMATE) CẤU TRÚC HAIRY ROD

Trương Thu Thuỷ, Nguyễn Song Đức Anh, Nguyễn Thị Lệ Thu

Tóm tắt


 

Chất đồng trùng hợp poly(glutamic acid)-b-poly(benzyl glutamate-r-octadecyl glutamate) có tiềm năng lớn trong việc ổn định sinh học và định hướng quang học. Bài báo giới thiệu quá trình tổng hợp và đánh giá cấu trúc và tính chất của amphiphilic diblock copolypeptide này mang các đoạn là poly(-glutamic acid) và poly(benzyl glutamate-r-octadecyl glutamate) có cấu dạng xoắn ốc. Để tổng hợp copolypeptide này, đầu tiên, một tiền chất polyme mang nhóm bảo vệ cho nhóm carboxylic acid không bền với acid được tổng hợp thông qua quá trình polyme hóa glutamate-N-carboxyanhydride. Sau đó, nhóm bảo vệ này được loại bỏ bằng quy trình đơn giản. Cấu trúc của tiền chất và diblock copolyme sau khi tổng hợp được đánh giá bằng các phương pháp phổ cộng hưởng từ hạt nhân (NMR) và phổ hồng ngoại (ATR FT-IR). Cấu trúc xoắn ốc của poly(glutamic acid)-b-poly(benzyl glutamate-r-octadecyl glutamate) được xác định bằng các dải xoắn amide bậc I và amide II được đặc trưng ở vị trí 1651 cm-1 và 1547 cm-1, đặc tính nhiệt của copolypeptide ổn định nhiệt lên đến 215 oC thông qua kết quả TGA.

 


Từ khóa


Amphiphilic diblock copolypeptide; N-carboxyanhydride polymerization; poly(tert-butyl glutamate)

Toàn văn:

PDF (English)

Trích dẫn


Ashiuchi, M., Nawa, C., Kamei, T., Song, J.-J., Hong, S.-P., Sung, M.-H., . . . Misono, H. (2001). Physiological and biochemical characteristics of poly γ-glutamate synthetase complex of Bacillus subtilis. European Journal of Biochemistry, 268(20), 5321-5328. doi:doi:10.1046/j.0014-2956.2001.02475.x

Balavoine, F., Schultz, P., Richard, C., Mallouh, V., Ebbesen, T. W., & Mioskowski, C. (1999). Angew. Chem. Int. Ed., 38, 1912.

Block, H. (1983). Poly(γ-Benzyl-L-Glutamate) and other Glutamic Acid Containing Polymers. New York: Gordon and Breach Publishers.

Cornille, F., Copier, J.-L., Senet, J.-P., & Robin, Y. (2002). Eur. Pat. Appl. 1201659.

Müller, M., Kessler, B., & Lunkwitz, K. (2003). J. Phys. Chem. B, 107, 8189.

Nguyen, L. T. T., Vorenkamp, E. J., Daumont, C. J. M., Brinke, G. T., & Schouten, A. J. (2010). Double-brush Langmuir–Blodgett monolayers of α-helical diblock copolypeptides. Polymer, 51(5), 1042-1055. doi:https://doi.org/10.1016/j.polymer.2010.01.014

Ulery, B. D., Nair, L. S., & Laurencin, C. T. (2011). Biomedical applications of biodegradable polymers. Journal of Polymer Science Part B: Polymer Physics, 49(12), 832-864. doi:10.1002/polb.22259

Vayaboury, W., Giani, O., Cottet, H., Deratani, A., & Schué, F. (2004). Living Polymerization of α-Amino Acid N-Carboxyanhydrides (NCA) upon Decreasing the Reaction Temperature. Macromolecular Rapid Communications, 25(13), 1221-1224. doi:doi:10.1002/marc.200400111

Wasserman, D., Garber, J. D., & Meigs, F. M. (1966). U. S. Patent 3.285.953.

Wilder, R., & Mobashery, S. (1992). The use of triphosgene in preparation of N-carboxy .alpha.-amino acid anhydrides. J. Org. Chem., 57, 2755-2756.


Tình trạng

  • Danh sách trống