LỖI SẮP XẾP TRẬT TỰ TRONG NGỮ ĐOẠN DANH TỪ CỦA NGƯỜI HÀN QUỐC HỌC TIẾNG VIỆT

Đỗ Thúy Nga

Tóm tắt


 

Dựa trên các lí thuyết về lỗi và phân tích lỗi, bài viết tập trung khảo sát các lỗi sắp xếp trật tự trong ngữ đoạn danh từ của người Hàn Quốc học tiếng Việt. Trong đó, người học chủ yếu mắc lỗi dùng sai trật tự ở vị trí nhóm từ chỉ số lượng, nhóm từ khối và nhóm từ chỉ đặc trưng miêu tả. Thông qua việc xác định và phân loại lỗi, bài viết phân tích và lí giải nguyên nhân dẫn đến các hiện tượng trên, đồng thời đề xuất một số biện pháp nhằm chỉnh sửa và khắc phục lỗi cho người Hàn Quốc khi học tiếng Việt. Các lỗi sắp xếp trật tự ngữ danh từ chủ yếu xuất phát từ hiện tượng giao thoa ngôn ngữ, ngoài ra cũng không thể loại trừ các nguyên nhân khác thuộc về chiến lược học ngoại ngữ. Kết quả nghiên cứu này sẽ góp phần hỗ trợ và nâng cao chất lượng cho công tác giảng dạy tiếng Việt cho người Hàn Quốc.

 


Từ khóa


lỗi ngữ pháp; người Hàn Quốc học tiếng Việt; lỗi sắp xếp trật tự ngữ đoạn danh từ; sắp xếp trật tự ngữ danh từ

Toàn văn:

PDF

Trích dẫn


Ahn, K. H. (1997). Trat tu tu tieng Han so sanh voi tieng Viet [Korean’s word order in compare of Vietnamese]. Doctoral Thesis in Linguistics. University of Social Sciences and Humanities.

Diep, Q. B. (2016). Ngu phap tieng Viet [Vietnamese Grammar]. Hanoi: Vietnamese Education Publishing House.

Doan, T. T. (Chief Editor) (2001). Thuc hanh tieng Viet – Sach dung cho nguoi nuoc ngoai [Practice Vietnamese – A Book for Foreigners]. Hanoi: The gioi Publishers.

Du, N. N. (2006). Loi ngu phap cua nguoi nuoc ngoai hoc tieng Viet [Grammar mistakes of foreigners learning Vietnamese]. Ho Chi Minh City University of Education Journal of Science (7).

Du, N. N. (Chief Editor) (2012). Tieng Viet cho nguoi nuoc ngoai [Vietnamese for Foreigners], Book 1. Ho Chi Minh City: Ho Chi Minh City University of Education.

Du, N. N. (Chief Editor) (2014). Tieng Viet cho nguoi nuoc ngoai [Vietnamese for Foreigners], Book 2. Ho Chi Minh City: Ho Chi Minh City University of Education.

Hoang, P. (2018). Tu dien tieng Viet [Vietnamese Dictionary]. Hanoi: Hong Duc Publishing House.

Hoang, T. Y. (2003). Danh tu va danh ngu trong tieng Han [Noun and noun phrase in Korean].

Ha Noi: 8th Language Science Conference Yearinology, 470-479.

Hong, B. N. (2012). 혼자 배우는 베트남어 첫걸음 [The first step in Vietnamese learning by yourself] Korea: Jeongji Publisher.

Lee, I., & Ramsey, S. R. (2001). The Korean Language. Korea: Suny Press.

Nguyen, V. H. (2003). Tu dien ngu phap tieng Viet co ban [Basic Vietnamese Grammar Dictionary]. Ho Chi Minh City: University of Social Sciences and Humanities.

Nguyen, L. C. (2009). Loi ngon ngu cua nguoi nuoc ngoai hoc tieng Viet (tren tu lieu loi tu vung ngu phap cua nguoi Anh, Mi) [Language Errors of Foreigners Learning Vietnamese (in Documents of British and American Grammatical Errors)]. Doctoral Thesis in Linguistics. Institute of Linguistics.

Yeon, J. H., & Brown, L. (2019). Korean: A comprehensive grammar. New York: Routledge.


Tình trạng

  • Danh sách trống