VŨ TRỤ NGHỆ THUẬT THƠ BÍCH KHÊ NHÌN TỪ LĂNG KÍNH PHÂN TÂM HỌC JACQUES LACAN

Phạm Ngọc Lan

Tóm tắt


 

Thể nghiệm ứng dụng lí thuyết phân tâm học Jacques Lacan vào việc nghiên cứu ngôn ngữ hình tượng trong thơ trữ tình, bài viết phân tích vũ trụ nghệ thuật mang tính chất tượng trưng chủ nghĩa của thơ Bích Khê như một cấu trúc song trùng, tương ứng với các cơ tầng tâm lí tính dục theo học thuyết Lacan. Bài viết đi đến kết luận rằng cấu trúc hình tượng độc đáo trong thơ Bích Khê được tổ chức theo nguyên tắc tương tác giữa hai hệ thống khác biệt: thế giới mộng huyễn (do Thực tượng chi phối) và thế giới tồn tại (do Ảo tượng và Biểu tượng chi phối) với những quy luật vận hành đối lập; từ đó giải thích những kết hợp ngôn từ phức tạp trong thơ Bích Khê như là kết quả của phép trị liệu tinh thần đối với những chấn thương tâm lí gây ra khi chủ thể bước vào trật tự Biểu tượng.

 


Từ khóa


Bích Khê; Freud; Lacan; thơ; phân tâm học; chủ nghĩa tượng trưng

Toàn văn:

PDF

Trích dẫn


Baldwin, Y. (2016). Let’s Keep Talking: Lacanian Tales of Love, Sex, and Other Catastrophes. London: Karnac Books.

Bich Khe (1995). Tinh huyet [Crystallized Blood]. Hanoi: Writers' Association Publishing House.

Evans, D. (1996). An Introductory Dictionary of Lacanian Psychoanalysis. London: Routledge.

Han Mac Tu (1995). Bich Khe, thi si than linh (Loi gioi thieu tap tho Tinh huyet cua Bich Khe) [Bich Khe, a divine poet (Introduction to Bich Khe, Crystallized Blood)]. Hanoi: Writers' Association Publishing House.

Hoai Thanh, Hoai Chan (2006). Thi nhan Viet Nam [Vietnamese Poets]. Hanoi: Writers' Association Publishing House.

Lacan, J. (1977a). Ecrits: A Selection. Trans. A. Sheridan. New York: Norton.

Lacan, J. (1991a). The Seminar of Jacques Lacan: Freud’s Papers on Technique 1953-1954 (Seminar I), ed. Jacques-Allain Miller. New York: Norton.

Lacan, J. (1991b). The Seminar of Jacques Lacan: The Ego in Freud's Theory and in the Technique of Psychoanalysis, 1954-1955 (Seminar II), ed. Jacques-Allain Miller. New York: Norton.

Lacan, J. (1998). The Seminar of Jacques Lacan: The Four Fundamental Concepts of Psycho-Analysis (Seminar XI). ed. Jacques-Allain Miller. New York: Norton.

Moreas, J. (1886). The Symbolist Manifesto. Trans. C. Liszt. Retrieved November 25, 2020 from https://www.mutablesound.com/home/?p=2165


Tình trạng

  • Danh sách trống